Datum objave: 19.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

ČLANICA: UL FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:    Visokošolski učitelj (šifra DM: D019001) na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete (m/ž) za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom 20 ur tedensko.  

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti s področja bibliotekarstva ali informacijske znanosti, doktorat znano-sti (3. bolonjska stopnja) s področja bibliotekarstva ali informacijske znanosti;
 • veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja (docent, izredni profesor ali redni profesor) za področje bibliotekarstva. Kandidat izpolnjuje pogoje, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv druge institucije, če se mu ta naziv na UL prizna v postopku priznavanja naziva, ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL ali izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv po Statutu UL in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani za pridobitev habilitacijskega naziva visokošolskega učitelja (docent, izredni profesor ali redni profesor) za področje bibliotekarstva. V slednjem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi iz-javo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi;
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CE-FR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi;
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

       4. Zaželene dodatne kompetence:

 • delovne izkušnje v knjižnici;
 • dovoljenja za vzajemno katalogizacijo v sistemu COBISS in izkušnje s programsko opremo za gradnjo digitalnih knjižnic;
 • znanje francoskega jezika.

5. Kratek opis del in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam;
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev); 
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu; 
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.);
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 60 dni, do vključno 18. 11. 2022   

Kandidat posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj;
 • bibliografija;
 • dokazila o izobrazbi;
 • dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu visokošolskega učitelja ali dokazila o iz-polnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili; v tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva;
 • reference s področja opravljanja predvidenih del in nalog s področij, zahtevanih v po-gojih in zaželenih dodatnih kompetencah za opravljanje dela;
 • seznam funkcionalnih znanj.

po elektronski pošti na naslov: maja.krapez@ff.uni-lj.si  

Predviden pričetek dela: 1. 1. 2023   

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.  

Kontaktna oseba na fakulteti:

Ime in priimek: Maja Krapež

Telefonska številka: 01 241 13 14

E-mail: maja.krapez@ff.uni-lj.si