Datum objave: 22.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA 1 (enega) PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

  Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana  

Razpisano delovno mesto: ASISTENT (D010001), v vseh treh nazivih: asistent / asistent z magisterijem / asistent z doktoratom, za nedoločen čas, s krajšim (50%) delovnim časom     

1. Zaposlitev za: Nedoločen čas od predvidoma 1. 10. 2022, s krajšim delovnim časom (50%), s trimesečno (oz. štirimesečno) poskusno dobo   

2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:   

Zahtevana izobrazba: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja),
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja),
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja),
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja),
 • magisterij znanosti (prejšnji),
 • doktorat znanosti (prejšnji) ali
 • doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje).

Veljaven habilitacijski naziv asistent za področje računalništva in informatike,  

Funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.  

3. Opis delovnega mesta: 

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Datum objave: 22. 9. 2022  

5. Rok za prijavo: 27. 9. 2022  

6. Prijava:   

Kandidati naj v prijavo priložijo:

 • življenjepis,
 • bibliografijo (le v primeru, da ta ni zavedena v sistemu Cobiss),
 • kopijo odločbe o pridobljenem nazivu (Če kandidat v času prijave nima izvolitve v naziv asistent, izpolnjuje pa zahtevane pogoje za izvolitev v ta naziv glede na določila Statuta UL in Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 17. 6. 2021 lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv).
 • kratko vizijo svojega dela na FRI in opis kompetenc s področij, na katerih bo kandidat pedagoško deloval,
 • opis minulega pedagoškega dela.

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »ASIST_IME IN PRIIMEK«.  

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.  

Kontaktna oseba na članici: Alenka Bone

e-mail: kadrovska@fri.uni-lj.si