Datum objave: 23.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA 1 (eno) PROSTO DELOVNO MESTO

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT (V VSEH TREH NAZIVIH) na Katedri za biokemijo - M/Ž, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

 • Šifra delovnega mesta: D010001
 • Plačna podskupina: D1
 • Tarifni razred: VII/2, VIII, IX,
 • Šifra naziva: 3 – asistent, 2 – asistent z magisterijem, 1 - asistent z doktoratom
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, 
 • Poskusno delo: 3 mesece 
 • predvideni nastop dela: čimprej

2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) kemijske, biokemijske smeri ;
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) kemijske, biokemijske smeri;
 • magisterij znanosti (prejšnji) kemijske, biokemijske smeri;
 • doktorat znanosti ( prejšnji ) kemijske, biokemijske smeri;
 • doktorat znanosti ( 3. bolonjske stopnje ) kemijske, biokemijske smeri;
 • veljavni habilitacijski naziv: asistent za področje biokemije, biokemije in molekularne biologije ali strukturne biokemije.
 • Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto  in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.
 • Znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se izkazuje z ustreznim dokazilom. 
 • Aktivno znanje angleškega jezika.
 • Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študenti).
 • Uporaba računalniških orodij.

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno-raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrb, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, pri uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadziranje izvajanja varnostnih ukrepov in uporabe osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 4. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami pri pripravi in ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi ter z dokazanim obvladovanjem osnovnih biokemijskih in molekularnobioloških metod (npr. zaključna naloga ali objavljen članek). Novo izbrani kandidat bo pokrival vaje pri predmetih Sintezna biologija, Rastlinska biokemija, Encimatika, Biokemija večceličnih sistemov in Biokemijska informatika, zato so praktične izkušnje s teh področij zaželene.   Kandidat naj predloži pisno obrazložitev, kako se doslej pridobljena znanja in veščine vključujejo v raziskovalno dejavnost katedre. Prav tako naj navede svoje morebitne dosedanje pedagoške  izkušnje.  

5. Kandidat naj k vlogi priloži še naslednje priloge:

 • življenjepis,
 • bibliografija,
 • dokazila o izobrazbi,
 • dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu oziroma izjava.

6. Rok za prijavo:  do 14. 10. 2022  

UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se bo sklenila s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.   Vloge z vsemi zahtevanimi dokazili, pošljite po elektronski pošti na naslov:    mojca.lozej@fkkt.uni-lj.si   v zadevo obvezno vpišite »PRIJAVA NA PROSTO DELOVNO MESTO – ASISTENT NA BIOKEMIJI«  

7. Kontaktna oseba na članici:

  Ime in priimek: Mojca Lozej

Telefonska številka: +386 1 479 8415

E-mail: mojca.lozej@fkkt.uni-lj.si