Datum objave: 26.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA 1 (enega) PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana  

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ (V VSEH TREH NAZIVIH) v Katedri za oblikovanje in predstavitve, za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom (50% oz. 20 ur/teden)

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: D019001
 • Plačna podskupina: D1
 • Tarifni razred: IX
 • Šifra naziva: 3 – docent, 2 – izredni profesor, 1 – redni profesor
 • Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas (50% oziroma 20 ur/teden)
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas 
 • Datum začetka dela: predvidoma 01. 01. 2023

  Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 

 • doktorat znanosti (prejšnji) smeri arhitektura 
 • doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) smeri arhitektura oz.
 • priznanje pomembnih umetniških del s področja arhitekture
 • veljaven habilitacijski naziv: docent/izredni profesor/redni profesor za področje arhitekture ali oblikovanja. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017 in spremembe) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani (UPB4, z dne 25. 05. 2021), lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva. Merila so objavljena na spletni strani Univerze v Ljubljani.
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: 

 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/ko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

Opis delovnega mesta: 

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam;
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev);
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu; 
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.);
 • znanstveno - raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje; in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

  Kandidati/ke naj pisno vlogo v razpisnem roku pošljejo po pošti ali na elektronski naslov: alenka.konsek@fa.uni-lj.si ter ji priložijo:

 • življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj;
 • bibliografijo;
 • dokazila o izobrazbi;
 • dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu visokošolskega učitelja ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili; v tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva;
 • reference s področja opravljanja predvidenih del in nalog s področij, zahtevanih v pogojih in zaželenih dodatnih kompetencah za opravljanje dela;
 • seznam funkcionalnih znanj.

Datum objave: 25. 09. 2022  

Rok za prijavo: 60 dni od datuma objave (do vključno 25. 11. 2022)  

Kontaktna oseba: Alenka Konšek, e – mail: alenka.konsek@fa.uni-lj.si, tel.: 01 2000 721