Datum objave: 12.10.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

  Članica:    FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana   

  1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT – m/ž
  2. Šifra DM: D010001
  3. Tarifni razred: VII/2  oz.  VIII  oz.  IX
  4. Šifra naziva: 3    oz.   2   oz.   1
  5. Naziv: asistent (v vseh treh nazivih)

6. Število razpisanih delovnih mest:  1  

7. Pogoji za zasedbo delovnega mesta

a. zahtevana izobrazba:  7. oz. 8/1. oz. 8/2. raven izobrazbe farmacevtske, klinično-biokemijske, kemijske, biokemijske ali druge ustrezne smeri; 

b. veljaven habilitacijski naziv*: asistent (ali višji naziv) za področje farmacevtske biologije, farmacevtske biokemije in farmakogenomike.  

* Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedeni naziv, izpolnjuje pa pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto – v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju kriterijev in priloži izjavo, da bo v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, oddal vlogo za izvolitev v ustrezen naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva ter dokazila o izpolnjevanju kriterijev za izvolitev oz. priznanje naziva.   

c. funkcionalna znanja in ostale zahteve: retorične sposobnosti, znanja za uporabo računalniških orodij, smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov);  d. druga znanja: željeno je poznavanje področja celične biologije z genetiko in farmakognozije zaradi predvidenega pedagoškega dela na navedenih področjih.  

8.  Kratek opis dela in nalog:   Vodenje teoretičnih, praktičnih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu, sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in drugih pedagoških aktivnostih, aktivno  znanstveno-raziskovalo delo (načrtovanje in izvedba raziskav ter publikacija rezultatov), nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela, sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke, skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, nadzor izvajanja varnostnih ukrepov in uporabe osebne zaščitne opreme, opravljanje drugih nalog.   

9.   Sklenitev delovnega razmerja je za določen čas nadomeščanja sodelavke na materinskem dopustu, s polnim delovnim časom predvidoma od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.   

10. Rok za prijavo:  do 25. 10. 2022    

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju.     

Pisne vloge z življenjepisom, opisom minulega dela, bibliografijo, dokazili o izpolnjevanju pogojev in motivacijskim pismom, naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti: ks@ffa.uni-lj.si    

Osebne podatke kandidata bo članica Univerze v Ljubljani – Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, Ljubljana, obdelovala za namen razpisa za prosto delovno mesto oz. za namen sklepanja pogodbe o zaposlitvi ter v okviru ZDR-1, ZJU in ZSPJS*.

V primeru zaposlitve se bodo kandidatovi podatki hranili trajno, sicer pa (če za daljšo hrambo kandidat ne da svoje osebne privolitve) do izteka pritožbenih rokov (30 dni po izbiri kandidata). Če kandidat svojih osebnih podatkov ne želi posredovati, se njegova vloga ne more obravnavati. Kandidat lahko od Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani kadarkoli zahteva pravico dostopa in izbrisa (do sklenitve pogodbe o zaposlitvi) osebnih podatkov, popravek, omejitev obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic, se kandidat lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani (dpo@uni-lj.si). Če bo menil, da se njegovih pravic ne izvršuje ustrezno, se lahko pritoži informacijskemu pooblaščencu RS.   

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu da izpolnjuje pogoje.     

11.  Kontaktna oseba na članici:

 Ime in priimek: Marjetka Kirin

 Telefonska številka: 4769-505

 E-mail: marjetka.kirin@ffa.uni-lj.si