Datum objave: 18.10.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: FAKULTETA ZA UPRAVO, Gosarjeva 5, Ljubljana, www.fu.uni-lj.si   

Delovno mesto: D019001 VISOKOŠOLSKI UČITELJ (informatika v javni upravi)  Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.   Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.   

Pogoji za opravljanje dela:

  • doktorat znanosti (prejšnji in bolonjski), praviloma računalniške ali informacijske smeri;
  • veljaven habilitacijski naziv Univerze v Ljubljani – docent/izredni profesor/redni profesor za področje informatika v javni upravi oz. drugo sorodno področje ali 

*izpolnjevanje količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv docent ali izredni profesor ali redni profesor za področje za področje informatika v javni upravi oz. drugo sorodno področje, po Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev (št. 0160/2011 z dne 25. 10. 2011 in spremembe) -   *v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev, ter izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova vloga obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva; Merila so objavljena na spletni strani Univerze v Ljubljani;

  • znanje slovenščine na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se izkazuje z ustreznim dokazilom (če izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi);
  • funkcionalna znanja in veščine: zaželeno opravljeno pedagoško-andragoško usposabljanje, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, retorične sposobnosti, komunikativnost, inovativnost.

Naloge delovnega mesta: 

  • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam, 
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev), 
  • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih, 
  • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov, 
  • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
  • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod, sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.).

Prijavo pošljite na el. naslov ks@fu.uni-lj.si in ji priložite: življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj; bibliografijo; dokazila o izobrazbi; dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu visokošolskega učitelja ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili; reference s področja opravljanja predvidenih del in nalog s področij, zahtevanih v pogojih za opravljanje dela; seznam funkcionalnih znanj. Ustrezno dokazilo o znanju slovenščine je potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenščine na ravni B2 ali enakovredno potrdilo ali diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem programu in potrdilo (izjava), da je program opravljen v slovenskem jeziku.  

Rok za prijavo je do vključno 17. 12. 2022.   

Kontaktna oseba: Mateja D. Murgelj; el. naslov: ks@fu.uni-lj.si, tel. št.: 01 5805 560.