Datum objave: 27.10.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: UL Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana  

Razpisano delovno mesto: PREDSTOJNIK ORGANIZACIJSKE ENOTE VII/2 v Finančno poslovni službi, šifra DM: J017905 - M/Ž, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom  

1. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri 
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) ekonomske smeri
 • aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti.
 • 5 let vodstvenih delovnih izkušenj
 • Poskusno delo: 3 mesece

2. Kratek opis dela in nalog:

 • načrtuje, vodi in usklajuje delo na delovnem področju znotraj organizacijske enote
 • skrbi za zakonitost in učinkovitost poslovanja organizacijske enote
 • pripravlja poročila o rezultatih in drugih aktivnostih z delovnega področja 
 • skrbi za izvajanje nalog in izvaja nadzor nad zaposlenimi v okviru organizacijske enote
 • skrbi za izvedbo zahtevnejših razvojnih in drugih nalog, ki zahtevajo sodelovanje zaposlenih 
 • različnih organizacijskih enot ali sodelovanje zunanjih sodelavcev 
 • v skladu z danimi pooblastili odgovorne osebe ocenjuje delovno uspešnost zaposlenih v organizacijski enoti
 • daje predloge za naprednejše upravljanje s kadrovskimi, finančnimi, informacijskimi in drugimi viri
 • skrbi za ustrezno izobraževanje in poučenost delavcev na delovnem področju, uporabi osebne varovalne opreme ali drugih varnostnih ukrepov
 • ima druge pristojnosti skladno z danimi pooblastili

3. Podrobnejši opis dela in nalog:  

 • vodi, koordinira, organizira, kontrolira in nadzira delo v finančno poslovni službi (FPS) ter sodeluje z vodstvom fakultete,
 • izdaja navodila in usmerjala delo sodelavcev FPS,
 • sodeluje z notranjo in zunanjo kontrolo poslovanja,
 • sodeluje z notranjimi in zunanjimi sodelavci, ki vodijo, nadzirajo in načrtujejo poslovanje,
 • spremlja predpise s področja financ in davkov,
 • finančno analizira načrtovane in realizirane poslovne dogodke in presoja odmike,
 • izvaja finančne,  davčne (DDV) ter ostale kontrole tako postopkov kot tudi listin pred knjiženjem v glavno knjigo za računovodske listine in pogodbe, 
 • izvaja, spremlja, načrtuje analizira ter nadzira prilive in odlive finančnih sredstev (gotovina, negotovina, zakladnica) ter usklajuje in nadzira porabo s sodelavci (obračun plač, materialni stroški, oprema) in nosilci sredstev 
 • izvaja nakazila izplačil fizičnim osebam ter nakazila ustreznih dajatev državi in druge odlive potrebne za nemoteno poslovanje fakultete,
 • izvaja vsa potrebna opravila, ki jih zahteva Zakon o davku na dodano vrednost za obračun obrazca DDV-O in Rekapitulacijskega obrazca,
 • izdeluje finančna poročila za poslovanje doma in s tujino za notranje uporabnike,
 • po potrebi in v dogovoru z računovodsko službo (RS) pomaga pri izdelovanju statističnih, finančnih in drugih poročil financerjem in drugim institucijam za poslovanje doma in s tujino,
 • pripravlja obdobne finančne načrte, obračune, kalkulacije, poročila , analize za poslovodstvo in druge notranje uporabnike finančno poslovnih informacij, 
 • skrbi za ažurno evidenco stanja sredstev po nosilcih, pridobljenih na podlagi Uredbe, šolnin za doktorski študij, šolnin za izredni študij in drugih sredstev, ki se nanašajo na izobraževalno dejavnost fakultete, 
 • skrbi za ažurno opravljanje nalog FPS v zvezi z izdajanjem in obračuni potnih nalogov ter v zvezi z izdajanjem naročilnic, 
 • po potrebi in v dogovoru s računovodsko službo  pomaga pri izdelavi zaključnih računov,
 • pridobiva informacije, potrebne za izvajanje nalog FPS,
 • v skladu z dogovorom s vodjo RS, po potrebi poskrbi za izvedbo dela knjigovodskih opravil v FPS, 
 • po potrebi pomaga pri pripravi finančno računovodskih izkazov za vse vrste uporabnikov,
 • v času odsotnosti sodelavcev v FPS organizira delo v FPS tako, da se nadomešča njihovo delo, glede na potrebe organizacije dela,
 • v času odsotnosti vodje RS jo nadomešča in opravlja njene nujne naloge glede na potrebe organizacije dela,
 • odgovarja za zakonitost, strokovnost, ažurnost in smotrnost dela ter za izvajanje kodeksa računovodskih načel,
 • skrbi za permanentno usposabljanje in izobraževanje potrebno za strokovno opravljanje dela, samoiniciativno podaja predloge za pridobivanje dodatnega znanja, potrebnega za opravljanje dela ter aktivno usposabljanje in izobraževanje,
 • po potrebi predaja opravila drugi osebi,
 • pravočasno in strokovno kvalitetno uvaja osebo iz FPS, ki jo bo nadomeščala,
 • opravlja druge naloge,  ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje računovodskih, finančnih in gospodarskih zadev po nalogu nadrejenega.

4. Rok za prijavo: 12. 11. 2022  

Kandidati naj vloge s priloženimi dokazili pošljejo na e-naslov: ursa.majercic@fkkt.uni-lj.si ali po pošti na naslov Večna pot 113, 1000 Ljubljana. UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se bo sklenila s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

5. Kontaktna oseba na članici:

  Ime in priimek: Urša Majerčič

Telefonska številka: +386 1 479 84 34

E-mail: ursa.majercic@fkkt.uni-lj.si