Datum objave: 14.11.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:   ASISTENT/ASISTENT Z DOKTORATOM (D010001) na Oddelku za Gradbeništvo, Inštitutu za komunalno gospodarstvo (1 prosto mesto)   za nedoločen čas in s polnim delovnim časom  

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja), smer gradbeništvo, geodezija in geoinformatika ali vodarstvo in okoljsko inženirstvo ali
 • magisterij znanosti (prejšnji) s področja gradbeništva, geodezije ali vodarstva in komunalnega inženirstva ali
 • doktorat znanosti (prejšnji) s področja gradbeništva, geodezije ali vodarstva in komunalnega inženirstva ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja gradbeništva, geodezije ali načrtovanja in urejanje prostora;
 • veljaven habilitacijski naziv asistent za habilitacijsko področje Načrtovanje in urejanje prostora ali Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo ali izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po veljavnih Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani; v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv. Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv;
 • aktivno znanje angleškega jezika;
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). Če izbrani kandidat  tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi;
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), znanja za uporabo računalniških orodij;
 • poskusno delo 3 mesece;
 • prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki: 

 imajo smisel za samostojno in timsko raziskovalno delo na navedenem področju;

 poznajo delovanje in ekonomiko infrastrukturnih sistemov lokalnih in državnih gospodarskih javnih služb;  poznajo osnovna načela zemljiške politike, upravljanja in vrednotenja nepremičnin; 

 poznajo pravne predpise s področja komunalnega gospodarstva, urejanja prostora, gradbeništva in vrednotenja nepremičnin v Republiki Sloveniji.  

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:   

Datum objave 15.11.2022, rok 15 dni; do 30.11.2022.  

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na e-naslov: kadri@fgg.uni-lj.si  

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mateja Progar

Telefonska številka: 47 68 510

E-mail:  mateja.progar@fgg.uni-lj.si