Datum objave: 16.11.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

    Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana  

Razpisano delovno mesto: Šifra DM: H019008-0, Znanstveni svetnik (m/ž)  

 • Registrska številka objave na ZRSZ: OS78590  
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: H019008
 • Tarifni razred: IX
 • Plačna podskupina: H1
 • Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas - 4 ure/tedensko (10%) delovnega časa 
 • Trajanje zaposlitve: določen čas od 1. 1. 2023 do 30. 9. 2025

Pogoji za opravljanje dela: 

 • zahtevana izobrazba: doktorat znanosti (prejšnji ali 3. Bolonjska stopnja) s področja fizike ali drugih ustreznih smeri (tuje listine se lahko uporabijo v Republiki Sloveniji, če so ustrezno overjene v državi izvora, skladno z Zakonom o overitvi listin v mednarodnem prometu; listine izdane v državah podpisnicah Haaške konvencije o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih listin je potrebno overiti z žigom Apostille),
 • veljavni habilitacijski naziv znanstvenega svetnika oz. rednega profesorja za področje fizika, sprejet na UL. Za kandidata, ki ima veljaven habilitacijski naziv na drugi univerzi, se lahko izvede postopek ugotavljanja enakovrednosti tega naziva z učiteljskim nazivom na Univerzi v Ljubljani ali pa zaprosi za pridobitev habilitacijskega naziva gostujoči učitelj. Kandidat lahko tudi izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe) -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva (v skladu s 157. členom Statuta UL). Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva,
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se izkazuje z ustreznim dokazilom (v kolikor izbrani kandidat ob sklenitvi delovnega razmerja ne zna slovenskega jezika, se ga mora naučiti v roku treh let od začetka zaposlitve),
 • inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost.

  Opis delovnega mesta:

 • znanstvenoraziskovalno delo (J1-4358 Deetektorji obročev Čerenkova za naslednjo generacijo eksperimentov),
 • organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine),
 • povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami,
 • sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
 • spremljanje odprtih razpisov, prijavljanje na razpise, obveščanje nadrejenih o tem ter sodelovanje / priprava vloge za prijavo na razpis,
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • priprava poročil in elaboratov o raziskavi,
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

  Datum objave: 16.11.2022.

Rok za prijavo: 3 delovne dni, do 21.11.2022.

  Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.   

Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: kadrovska@fmf.uni-lj.si.   

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Aleksandra Jordan

Telefonska številka: 4766-742

E-mail: kadrovska@fmf.uni-lj.si