Datum objave: 16.11.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana  

 Razpisano delovno mesto: Šifra DM: H019007-0, Znanstveni sodelavec (m/ž)  

 • Registrska številka objave na ZRSZ: OS78143
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: H019007
 • Tarifni razred: IX
 • Plačna podskupina: H1
 • Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas - 20 ur/teden oz. 50% delovnega časa 
 • Trajanje zaposlitve: določen čas od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2025

Pogoji za opravljanje dela: 

 • doktorat znanosti (prejšnji ali 3. bolonjska stopnja) s področja matematike ali drugih ustreznih smeri (tuje listine se lahko uporabijo v Republiki Sloveniji, če so ustrezno overjene v državi izvora, skladno z Zakonom o overitvi listin v mednarodnem prometu; listine izdane v državah podpisnicah Haaške konvencije o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih listin je potrebno overiti z žigom Apostille),
 • habilitacijski naziv znanstveni sodelavec oz. docent za področje matematika, sprejet na UL. Za kandidata, ki ima veljaven habilitacijski naziv na drugi univerzi, se lahko izvede postopek ugotavljanja enakovrednosti tega naziva z učiteljskim nazivom na Univerzi v Ljubljani ali pa zaprosi za pridobitev habilitacijskega naziva gostujoči učitelj. Kandidat lahko tudi izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe) -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva (v skladu s 157. členom Statuta UL). Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva,
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se izkazuje z ustreznim dokazilom (v kolikor izbrani kandidat ob sklenitvi delovnega razmerja ne zna slovenskega jezika, se ga mora naučiti v roku treh let od začetka zaposlitve),
 • inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost.

Opis dela in nalog: 

 • znanstvenoraziskovalno delo (DIGITAL SiQUID),
 • organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine),
 • povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami,
 • sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
 • spremljanje odprtih razpisov, prijavljanje na razpise, obveščanje nadrejenih o tem ter sodelovanje / priprava vloge za prijavo na razpis,
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • priprava poročil in elaboratov o raziskavi,
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave: 16.11.2022.  

Rok za prijavo: 3 delovne dni, do 21.11.2022.  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: kadrovska@fmf.uni-lj.si.   

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Aleksandra Jordan

Telefonska številka: 4766-742

E-mail: kadrovska@fmf.uni-lj.si