Datum objave: 17.11.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA DVEH (2) PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Erjavčeva 23, Ljubljana  

Razpisuje dve (2) prosti delovni mesti: Visokošolski učitelj za poučevanje temeljnih ateljejskih predmetov slikarstva in risbe na Oddelku za slikarstvo, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom (šifra DM: D019001)  

Predviden začetek dela: februar 2023  

Pogoji za opravljanje dela:

1. Priznanje pomembnih umetniških del.

2. Veljaven habilitacijski naziv visokošolski učitelj: docent/izredni profesor/redni profesor za področje slikarstvo. Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto  in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznavanje naziva.

3. Aktivno znanje angleškega jezika in znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.

4. Najmanj sedem let referenčnega samostojnega kontinuiranega in aktualnega delovanja na slikarskem področju (samostojne in kurirane predstavitve v referenčnih galerijah in mednarodna sodelovanja).

5. V svojem umetniškem opusu izkazuje aktivno delovanje na področju sodobnega slikarstva. 

6. Zaželene so pedagoške delovne izkušnje na področju visokega šolstva.

7. Retorične sposobnosti, komunikativnost, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in sposobnost soorganiziranja dela s sodelavci.  

Kratek opis dela in nalog:

  • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam; 
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev);
  • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu; 
  • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
  • mentorstva študentom pri izdelavi seminarskih, diplomskih, magistrskih nalog in drugih del; 
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke;
  • umetniško-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;
  • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporaba osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepov;
  • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta in sodelovanje pri upravljanju, t.j. sodelovanje v organih in komisijah ALUO in UL.

Rok za prijavo: 60 dni; do vključno 16. 01. 2023.  

Kandidati naj prijave skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev in predstavitvijo vizije razvoja temeljnih ateljejskih predmetov slikarstva ter risbe na Oddelku za slikarstvo pošljejo na UL ALUO na e-naslov: ks@aluo.uni-lj.si.   

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu in še posebej vabi kandidatke. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

Delovno mesto je objavljeno na ZRSZ pod registrsko številko OS79868.  

Kontaktna oseba na članici: Nina Gršič  

Telefonska številka: 01/4212-507, E-mail: nina.grsic@aluo.uni-lj.si