Datum objave: 17.11.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 

Članica: Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC (H019007)  

Delovno mesto razpisujemo za določen čas s polnim delovnim časom (40 ur tedensko) za obdobje od 1.1.2023 do 31.10.2023. Delo se bo opravljalo na raziskovalnem programu BIO – PSIHO - Socialni konteksti kineziologije ter na projektu FitBack4Literacy. Reg. št. objave na ZRSZ: OS81766  

2. Pogoji za opravljanje dela:

• Zahtevana izobrazba: doktorat znanosti ustrezne smeri   

• Veljavni habilitacijski naziv: znanstveni sodelavec za habilitacijsko področje Znanost o športu – kineziologija.  

Kandidat izpolnjuje ta pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja ali gostujočega raziskovalca na UL. Če kandidat / ka v času prijave nima izvolitve v zgoraj omenjene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto – v tem primeru kandidat / ka skupaj s prijavo priloži dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali priznanje naziva. Priložiti mora tudi izjavo, da soglaša da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova / njena prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.  

  • Funkcionalna znanja in  ostale zahteve:
  • znanstvenoraziskovalno delo,
  • organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine),
  • povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami,
  • sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
  • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
  • pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi,
  • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
  • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta,
  • inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost.

 »Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«  

3. Rok za prijavo:  30 dni (17. 11. 2022 – 17. 12. 2022)  

Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati posredujejo po e-pošti na naslov: ks@fsp.uni-lj.si   

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom / kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.   

Osebne podatke kandidata bo članica Univerze v Ljubljani, Fakulteta za šport, Gortanova 22, Ljubljana, obdelovala za namen razpisa za prosto delovno mesto oz. za namen sklepanja pogodbe o zaposlitvi ter v okviru ZDR-1, ZJU in ZSPJS*. V primeru zaposlitve se bodo kandidatovi podatki hranili trajno, sicer pa (če za daljšo hrambo kandidat ne da svoje osebne privolitve) do izteka pritožbenih rokov (30 dni po izbiri kandidata).  Če kandidat svojih osebnih podatkov ne želi posredovati, se njegova vloga ne more obravnavati.  Kandidat lahko od Fakultete za šport Univerze v Ljubljani kadarkoli zahteva pravico dostopa in izbrisa (do sklenitve pogodbe o zaposlitvi) osebnih podatkov, popravek, omejitev obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic, se kandidat lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani (dpo@uni-lj.si). Če bo menil, da se njegovih pravic ne izvršuje ustrezno, se lahko pritoži informacijskemu pooblaščencu RS. Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje.  

Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje.  

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Maja Zdešar

Telefonska številka: 01 520 77 33

E-mail: maja.zdesar@fsp.uni-lj.si