Datum objave: 17.11.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 

  Članica: Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC VII/2  (H017004) Delovno mesto razpisujemo za določen čas s krajšim delovnim časom (24 ur tedensko) za obdobje 1. 1. 2023 do 30. 4. 2023. Delo bo potekalo na projektu "BIO-PSIHO-SOCIALNI KONTEKSTI  KINEZIOLOGIJE"  in na projektu SLOFIT odrasli. Reg. št. ZRSZ: OS81540  

2. Pogoji za opravljanje dela:  

Zahtevana izobrazba: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri 
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) ustrezne smeri

Funkcionalna znanja in  ostale zahteve:

 • inovativnost, 
 • sposobnost za timsko delo, 
 • komunikativnost, 
 • organizacijske sposobnosti.

Delovne izkušnje: /  

3. Kratek opis dela in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah,
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:  3 dni (17.11.2022- 22.11.2021)   »Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«  

5. Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati posredujejo po e pošti na naslov: ks@fsp.uni-lj.si .  

Osebne podatke kandidata bo članica Univerze v Ljubljani, Fakulteta za šport, Gortanova 22, Ljubljana, obdelovala za namen razpisa za prosto delovno mesto oz. za namen sklepanja pogodbe o zaposlitvi ter v okviru ZDR-1, ZJU in ZSPJS*. V primeru zaposlitve se bodo kandidatovi podatki hranili trajno, sicer pa (če za daljšo hrambo kandidat ne da svoje osebne privolitve) do izteka pritožbenih rokov (30 dni po izbiri kandidata).  Če kandidat svojih osebnih podatkov ne želi posredovati, se njegova vloga ne more obravnavati.  Kandidat lahko od Fakultete za šport Univerze v Ljubljani kadarkoli zahteva pravico dostopa in izbrisa (do sklenitve pogodbe o zaposlitvi) osebnih podatkov, popravek, omejitev obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic, se kandidat lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani (dpo@uni-lj.si). Če bo menil, da se njegovih pravic ne izvršuje ustrezno, se lahko pritoži informacijskemu pooblaščencu RS. Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje.  

6. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Maja Zdešar

Telefonska številka: 01 520 77 33

E-mail: maja.zdesar@fsp.uni-lj.si