Datum objave: 18.11.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za zootehniko, Katedra za agrarno ekonomiko, politiko in pravo, Groblje 3, 1230 Domžale razpisuje prosto delovno mesto:   RAZISKOVALEC – Projekt BioRural (M/Ž)

 • Šifra DM: H017004 (m/ž)
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra naziva: 0
 • Tarifni razred: VII/2
 • Plačni razred: 34
 • Plačna podskupina: H
 • Trajanje zaposlitve: določen čas, predvidoma od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2025;
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Poskusno delo: 3 meseci

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smer inženirskih študij (npr. biotehnika, kemijsko inženirstvo, strojništvo, ekologija ali aplikativne družboslovne smeri (npr. ekonomika naravnih virov)
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smer inženirskih študij (npr. biotehnika, kemijsko inženirstvo, strojništvo, ekologija ali aplikativne družboslovne smeri (npr. ekonomika naravnih virov)
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) smer inženirskih študij (npr. biotehnika, kemijsko inženirstvo, strojništvo, ekologija ali aplikativne družboslovne smeri (npr. ekonomika naravnih virov)
 • aktivno znanje tujega jezika (zaželena angleščina)
 • delo s podatki, urejanje in statistična obdelava: strukturni prikazi, prikaz zalog in tokov, multivariatne metode, trendna analiza (regresijske metode)
 • analiza in sinteza, priprava strokovnih in znanstvenih besedil v slovenskem in angleškem jeziku
 • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti 

Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo vsaj osnovne delovne izkušnje z orodji za presojo trajnosti proizvodnih procesov (Life Cycle Assessment, LCA) in kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v pedagoški ali raziskovalni naziv.  

Opis dela in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo v okviru štirih raziskovalnih projektov oziroma raziskovalnega programa (mednarodni raziskovalni projekt »Accelerating circular bio-based solutions integration in European rural areas (BioRural)«,  nacionalni raziskovalni projekt »Krožne tehnološke zasnove in poslovni modeli v slovenskem kmetijstvu«, nacionalni raziskovalni projekt »Načini in možnosti uporabe živil, ki niso več namenjena prehrani ljudi kot alternativnih krmil za rejne in druge živali«, raziskovalni program »Gozdno-lesna veriga in podnebne spremembe: prehod v krožno biogospodarstvo«
 • vrednotenje ekonomske upravičenosti (CBA) in okoljske učinkovitosti (življenjski cikel proizvoda) krožnih tehnoloških nrešitev v proizvodnji in predelavi surovin biološkega izvora (kmetijstvo, gozdarstvo, akvakultura)
 • priprava učnih gradiv in drugih oblik prenosa znanja o tehnološko-organizacijskih možnostih in poslovnih modelih zapiranja snovno-energetskih zank v proizvodnji in predelavi surovin biološkega izvora (kmetijstvo, gozdarstvo, akvakultura)
 • strokovna podpora nosilcem odločanja na različnih ravneh (kmetijska gospodarstva, gospodarske družbe, poslovna združenja, načrtovalci in izvajalci javnih podpornih politik) v zvezi s projekti, ki izboljšujejo (snovni, ekonomski) izkoristek surovin biološkega izvora
 • metodološko usposabljanje in pridobivanje kompetenc za presojo trajnosti proizvodnih procesov v biotehniki po pristopu življenjskega cikla (Life Cycle Assesssment, LCA)
 • sodelovanje pri pripravi novih projektnih vlog s področja biogospodarstva
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 14 dni od objave, in sicer od 18. 11. 2022 do 2. 12. 2022.  

Vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: ks@bf.uni-lj.si.  

Kontaktna oseba na članici: Mojca Dermastja, mojca.dermastja@bf.uni-lj.si, telefonska številka: 01 320 3801.