Datum objave: 22.11.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto: Visokošolski učitelj, D019001 (v nazivu docent, izredni profesor ali redni profesor)

 • za področje analizne kemije
 • na Katedri za analizno kemijo
 • za nedoločen čas in
 • s polnim delovnim časom
 • predvideni začetek zaposlitve: 01.06.2023

  2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 

 • doktorat znanosti,
 • veljavni habilitacijski naziv docent, izredni profesor, redni profesor za področje analizne kemije 
 • kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto  in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva,
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se izkazuje z ustreznim dokazilom. Če tujec tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi,
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
 • aktivno znanje angleškega jezika.

3. Kratek opis dela in nalog:  

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu, 
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

  4. Kandidat naj k vlogi priloži še naslednje priloge:  

 • življenjepis,
 • bibliografija,
 • dokazila o izobrazbi,
 • dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu oziroma Izjava

5. Rok za prijavo: do 21. 1. 2023  

UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se bo sklenila s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

Vloge z vsemi zahtevanimi dokazili, pošljite po elektronski pošti na naslov:    mojca.lozej@fkkt.uni-lj.si   v zadevo obvezno vpišite »PRIJAVA NA DELOVNO MESTO – VISOKOŠOLSKI UČITELJ NA AL«.    

Kontaktna oseba na članici:  

Ime in priimek: Mojca Lozej

Telefonska številka: +386 1 479 8415

E-mail: mojca.lozej@fkkt.uni-lj.si