Datum objave: 23.11.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2  

1. Razpisano delovno mesto:  ASISTENT ( v vseh treh nazivih ) na Katedri za interno medicino za nedoločen čas z nepolnim  delovnim časom 30% , M/Ž – TRI delovna mesta  

2. Pogoji za opravljanje dela: 

 • visokošolska univerzitetna izobrazba iz medicine (prejšnja) ali končan enovit magistrski študijski program medicine, v skladu s pogoji za pridobitev pedagoškega naziva tudi ustrezna podiplomska izobrazba; 
 • veljaven pedagoški naziv za področje Interna medicina
 • ALI izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani - v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv. Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv;
 • hkrati zaposlitev tudi v javnem zdravstvenem zavodu, ki je učni zavod UL MF oziroma dovoljenje tega zavoda za opravljanje študijske dejavnosti;
 •  smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij

  3. Opis delovnega mesta:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 •  sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 8 dni, od 23.11.2022 do 1.12.2022  

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo in motivacijsko pismo in navedejo dosedanje vključevanje v pedagoško delo.   Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: dekanat@mf.uni-lj.si.  

5. Kontaktna oseba na članici: prof. dr. Mitja Košnik  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.  

Delovno mesto bo objavljeno na Zavodu za zaposlovanje RS in spletnih straneh UL