Datum objave: 24.11.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA 1 (enega) PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana  

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ (D019001), v nazivu: docent / izredni profesor / redni profesor za področje ekonomije, za nedoločen čas, s krajšim (25 %) delovnim časom   

1. Zaposlitev za: nedoločen čas od predvidoma 1. 2. 2023, s krajšim delovnim časom (25 % oz. 10 ur na teden) in s 4-mesečno poskusno dobo  

2. Pogoji za opravljanje dela:

a) zahtevana izobrazba: doktorat znanosti prejšnji ali sedanji s področja ekonomije,

b) veljaven habilitacijski naziv za področje management in organizacija (docent, izredni profesor, redni profesor, gostujoči učitelj), Če kandidat/ka v času prijave nima izvolitve v zgoraj omenjene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto – v tem primeru kandidat/ka priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.

c) znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.

d) funkcionalna znanja: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.  

3. Opis del in nalog:

  • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
  • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu, 
  • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
  • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),
  • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
  • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
  • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: Rok za prijavo do 23. 1. 2023  

5. Prijava:  

Kandidati naj priložijo:  

a) življenjepis,

b) bibliografijo (le v primeru, da ta ni zavedena v sistemu Cobiss),

c) kopijo odločbe o pridobljenem nazivu/ izjava, da kandidat/ka soglaša, da prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev UL,

d) dve priporočilni pismi,

e) kratko vizijo svojega dela na FRI,

f) opis kompetenc s področij, na katerih bo kandidat pedagoško in raziskovalno deloval.   Kandidati prijavo s prilogami posredujejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom »Razpis – VU EKN«.

UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se bo sklenila s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

UL FRI si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.  

Kontakt na članici:

Kadrovska služba UL FRI

e-mail: kadrovska@fri.uni-lj.si