Datum objave: 25.11.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

    Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana  

Razpisano delovno mesto: Šifra DM: D019001, Visokošolski učitelj za področje matematike (m/ž)  

 • Registrska številka objave na ZRSZ: OT01009
 • Število razpisanih delovnih mest: 6
 • Šifra delovnega mesta: D019001
 • Šifra naziva: 3, 2 ali 1
 • Naziv: docent / izredni profesor / redni profesor
 • Tarifni razred: IX
 • Plačna podskupina: D1
 • Delovni čas: krajši delovni čas - 10 ur/teden oz. 25% delovnega časa 
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
 • Predviden začetek zaposlitve: 1. 10. 2023

Pogoji za opravljanje dela: 

 • zahtevana izobrazba: doktor znanosti (prejšnji ali 3. Bolonjska stopnja) iz matematičnih ali drugih ustreznih smeri (tuje listine se lahko uporabijo v Republiki Sloveniji, če so ustrezno overjene v državi izvora, skladno z Zakonom o overitvi listin v mednarodnem prometu; listine izdane v državah podpisnicah Haaške konvencije o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih listin je potrebno overiti z žigom Apostille),
 • veljaven habilitacijski naziv docent / izredni profesor / redni profesor Univerze v Ljubljani za področje matematike ali sorodnih področij. Za kandidata, ki ima veljaven habilitacijski naziv na drugi univerzi, se lahko izvede postopek ugotavljanja enakovrednosti tega naziva z učiteljskim nazivom na Univerzi v Ljubljani ali pa zaprosi za pridobitev habilitacijskega naziva gostujoči učitelj. Kandidat lahko tudi izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe) -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva (v skladu s 157. členom Statuta UL). Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva,
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se izkazuje z ustreznim dokazilom (v kolikor izbrani kandidat ob sklenitvi delovnega razmerja ne zna slovenskega jezika, se ga mora naučiti v roku treh let od začetka zaposlitve),
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
 • prednost bodo imeli kandidati z znanstveno raziskovalnimi dosežki iz področja:

- numerična analiza

-kompleksna analiza in geometrija

- teorija grafov in kriptografija

- kompleksna in kvaternionska analiza

- centralni limitni izrek

- algebraična teorija grafov in asociativne sheme  

Opis delovnega mesta: 

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu, 
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

  Pri izbiri kandidata bomo upoštevali naslednje kriterije:

 • kandidat izkazuje izkušnje in pripravljenost opravljati vodstveno-organizacijske naloge v sklopu ne-študijskih in študijskih delovnih procesov;
 • vrhunsko znanstveno-raziskovalno delo; 
 • izkazana sposobnost pridobivanja in vodenja nacionalnih ali mednarodnih projektov;
 • kakovostno pedagoško in mentorsko delo na vseh ravneh študija.

Obvezne priloge:

 • življenjepis z navedbo relevantnih kvalifikacij in navedbo izkušenj pri opravljanju organizacijskih nalog,
 • popolna bibliografija del,
 • seznam najpomembnejših objav (največ deset objav),
 • seznam uspešnih prijav na projekte,
 • dokazila o kvalitetnem pedagoškem delu,
 • (neobvezno) raziskovalni načrt za naslednjih pet let (največ tri strani),
 • (neobvezno) kandidat lahko priskrbi dve priporočilni pismi, ki morata biti posredovani neposredno od pisca pisma na naslov: prijava@fmf.uni-lj.si.

Datum objave: 25.11.2022.  

Rok za prijavo: 60 dni, do 24.1.2023.  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: prijava@fmf.uni-lj.si.

  Kontaktna oseba na članici: Ime in priimek: Aleksandra Jordan Telefonska številka: 4766-742 E-mail: prijava@fmf.uni-lj.si