Datum objave: 28.11.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA 1 (eno) PROSTO DELOVNO MESTO

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT (V VSEH TREH NAZIVIH) na Katedri za kemijsko procesno, okoljsko in biokemijsko inženirstvo - M/Ž, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

 • Šifra delovnega mesta: D010001
 • Plačna podskupina: D1
 • Tarifni razred: VII/2, VIII, IX,
 • Šifra naziva: 3 – asistent, 2 – asistent z magisterijem, 1 - asistent z doktoratom
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, 
 • Poskusno delo: 3 mesece 
 • predvideni nastop dela: 1.1.2023

2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) kemijska tehnologija, kemijsko inženirstvo
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) kemijske smeri;
 • magisterij znanosti (prejšnji) kemijske smeri;
 • doktorat znanosti ( prejšnji ) kemijske smeri;
 • doktorat znanosti ( 3. bolonjske stopnje ) kemijske smeri;
 • veljavni habilitacijski naziv: asistent za področje kemijsko inženirstvo, biokemijsko inženirstvo, ekološko inženirstvo. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto  in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.
 • Znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se izkazuje z ustreznim dokazilom. 
 • Aktivno znanje angleškega jezika.
 • Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študenti).
 • Uporaba računalniških orodij.

  3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno-raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrb, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, pri uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadziranje izvajanja varnostnih ukrepov in uporabe osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Kandidat naj k vlogi priloži še naslednje priloge:

 • življenjepis,
 • bibliografija,
 • dokazila o izobrazbi,
 • dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu oziroma izjava.

5. Rok za prijavo:  do 12. 12. 2022  

UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se bo sklenila s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

Vloge z vsemi zahtevanimi dokazili, pošljite po elektronski pošti na naslov:    mojca.lozej@fkkt.uni-lj.si   v zadevo obvezno vpišite »PRIJAVA NA PROSTO DELOVNO MESTO – ASISTENT NA KPOBI«  

6. Kontaktna oseba na članici:  

Ime in priimek: Mojca Lozej

Telefonska številka: +386 1 479 8415

E-mail: mojca.lozej@fkkt.uni-lj.si