Datum objave: 09.01.2023

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET, Pot pomorščakov 4, Portorož  

1. Razpisano delovno mesto: 

 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ (M/Ž) (v nazivu docent/-ka, izredni/-a profesor/-ica ali redni/-a profesor/-ica),
 • šifra delovnega mesta: D019001
 • šifra naziva:1, 2, 3
 • število razpisanih delovnih mest: eno (1)
 • naziv: docent/izredni profesor/redni profesor
 • tarifni razred: IX
 • plačna podskupina: D
 • trajanje zaposlitve: nedoločen čas
 • vrsta zaposlitve: krajši delovni čas, 10 ur/teden, delež zaposlitve 25 %

2. Pogoji za opravljanje dela:  

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

 • doktorat znanosti ( prejšnji ) ustrezne smeri
 • doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) ustrezne smeri
 • Dodatno pojasnilo: kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL FPP ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.
 • aktivno znanje angleščine in znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). Če kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi; 
 • retorične sposobnosti, 
 • inovativnost, 
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve): docent / izredni profesor / redni profesor za področje fizike - meteorologije.  

Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik): smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij  

3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu, 
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • Življenjepis 
 • Dokazila o izobrazbi
 • Dokazilo o veljavnem habilitacijskem nazivu za fizike in meteorologije ali dokazilo, da je v postopku pridobivanja naziva na Univerzi v Ljubljani. V nasprotnem primeru kandidat/ka priloži dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat/ka priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova/njena prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Predviden datum zaposlitve je 1. 4. 2023.  

5. Rok za prijavo: 9. 1. 2023 do vključno 10. 3. 2023. Prijave so možne po e-pošti: robert.brsa@fpp.uni-lj.si, vključno do 10. 3. 2022.  

6. Kontaktna oseba na članici:

Tajnik članice: Albert Robert Brsa

Telefonska številka: 05 67 67 110

E-mail: robert.brsa@fpp.uni-lj.si