Datum objave: 16.01.2023

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

  Članica:  PRAVNA FAKULTETA  

Razpisano delovno mesto: Vodja službe na univerzi VII/2 (I), šifra DM: J017935, v Projektni pisarni, 1 prosto delovno mesto, M/Ž

 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
 • Predviden začetek dela: 1. marec 2023
 • Poskusno delo: 3 mesece

1. Pogoji za opravljanje dela: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne ali tehnične smeri ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne ali tehnične smeri ali magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) družboslovne ali tehnične smeri;
 • aktivno znanje dveh tujih jezikov: angleškega jezika (vsaj raven C1) in še enega tujega jezika,  
 • znanje za uporabo računalniških programov, 
 • poznavanje predpisov področja, po potrebi strokovni izpit, 
 • komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti,
 • 4 leta ustreznih delovnih izkušenj

2. Kratek opis dela in nalog: 

 • organiziranje, koordiniranje in vodenje službe na področju raziskovalnih in drugih projektov;
 • celovita administrativna in strokovna podpora vodjem EU ter ARRS (in drugih nacionalnih ali mednarodnih) programov in projektov, od njihovega načrtovanja do poročanja (zajema vsebinsko in administrativno poznavanje razpisne dokumentacije in pravil za pripravo prijav, pomoč raziskovalcem pri načrtovanju in prijavi projektov, pripravo dokumentacije v povezavi s prijavo in z realizacijo projektov, poročanje in druga administrativna ter strokovna opravila v povezavi z različnimi projekti, na primer zbiranje potrebnih dokazil, priprava finančnega načrta projekta, pošiljanje prijave); 
 • spremljanje razpisov in rezultatov razpisov ter interno obveščanje o odprtih razpisih EU, ARRS, različnih ministrstev ali drugih organov (organizacij), ki so povezani z raziskovalnim, razvojnim, pedagoškim ali strokovnim delom fakultete;  
 • poznavanje predpisov s področja delovnega mesta, spremljanje njihovih sprememb in dopolnitev, oblikovanje poročil in predlogov izboljšav, sklepov ali stališč za organe UL PF;
 • priprava različnih zahtevkov (ARRS, povračilo stroškov prijave evropskega projekta, ostali projekti), spremljanje rokov za oddajo poročil, zbiranje in usklajevanje računovodskih podatkov in skupaj z nosilcem oblikovanje končnih poročil za projekte;
 • spremljanje projektov iz finančnega vidika v sodelovanju s fakultetno finančno računovodsko službo;
 • vodenje evidence fakultetnih projektov in objava podatkov na fakultetnem spletnem mestu in/ali intranetu;
 • skrb za vpis v register raziskovalcev in ažuriranje baze raziskovalcev SICRIS;
 • koordinacija in priprava poročil in statističnih podatkov o raziskovalno-razvojni dejavnosti na fakulteti;
 • sodelovanje pri kontroli namenske porabe sredstev na raziskovalnih projektih;
 • sodelovanje pri pripravi dokumentacije za revizijo projektov;
 • podpora Komisiji za raziskovalno in razvojno delo UL PF;
 • sodelovanje pri spremljanju obremenitev raziskovalcev;
 • pomoč pri pripravi in organizaciji projektnih sestankov na UL PF v sodelovanju z ostalimi službami; 
 • sodelovanje s pedagogi in drugimi zaposlenimi na področju raziskovalno – razvojne dejavnosti na UL PF in na UL; 
 • koordinacija fakultetnega raziskovalnega sodelovanja z inštituti, katerih ustanoviteljica je UL PF;
 • izvrševanje sklepov organov UL PF in UL s področja dela;  
 • strokovna in administrativna pomoč pri pripravi in izvedbi programov mednarodnega in meduniverzitetnega raziskovalnega sodelovanja;
 • sodelovanje s strokovnimi službami  glede razporeditev plač po virih financiranja; 
 • sodelovanje pri pripravi finančnega načrta, načrta opreme in investicij, letnega programa dela in akcijskega načrta ter letnega poročila s področja dela; 
 • sodelovanje pri organizaciji in izvedbi usposabljanj raziskovalcev in strokovnih delavcev;
 • udeležba na različnih dodatnih usposabljanjih v okviru področja dela;
 • pomoč pri vodenju in spremljanju postopkov v zvezi z intelektualno lastnino;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta, po nalogu tajnika ali vodstva fakultete. 

3. Rok za prijavo: 12. 2. 2023  

Prijave se pošiljajo izključno na e-poštni naslov: zaposlitev@pf.uni-lj.si         

 Kandidati naj posredujejo vlogo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev.  

4. Kontaktna oseba na članici:

 • LJERKA GOLUBIĆ, e-pošta: ljerka.golubic@pf.uni-lj.si 

Za vsebinska vprašanja: IRENA KORDEŽ, e-pošta: irena.kordez@pf.uni-lj.si