Datum objave: 08.03.2023

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 

  Članica: Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana

  1. Razpisano delovno mesto: DELOVNO MESTO: VODJA PODROČJA/ENOTE I (Z  VEČ KOT 5 ZAPOSLENIMI) (J017931)  

Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur tedensko) in tri mesečnim poskusnim delom.  

Reg. št. ZRSZ: OV50209  

2. Pogoji za opravljanje dela:  

Zahtevana izobrazba: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) tehnične, naravoslovne ali druge ustrezne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) tehnične, naravoslovne ali druge ustrezne smeri
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) tehnične, naravoslovne ali druge ustrezne smeri

Veljaven habilitacijski naziv: /

Funkcionalna znanja in  ostale zahteve: znanje angleškega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, poznavanje predpisov s  področja dela, komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti  

Delovne izkušnje: 3 leta

Poskusno delo: 3 mesece  

3. Kratek opis dela in nalog:

  Splošni opis:  

 • organizira, razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju oz. enoti,
 • nadzira in koordinira dela drugih delavcev,
 • pripravlja dokumente delovnega področja ali skrbi za izvedbo domačih in tujih projektov,
 • nadzira in spremlja izvajanje postopkov delovnega področja oz. področne enote,
 • skrbi za zakonitost izvedbe postopkov ali projektov,
 • skrbi za razvoj področja in se permanentno izobražuje,
 • informacijsko svetovalno delo z zunanjimi in notranjimi uporabniki,
 • sodeluje in usklajuje naloge z vodstvom in drugimi področji oz. enotami,
 • izvršuje sklepe organov univerze,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobnejši opis:

 • vodenje splošne službe in koordinacija dela tehničnih delavcev organizacijske enote, 
 •  sodelovanje in usklajevanje dela z drugimi enotami pri izvajanju skupnih nalog vzdrževanja, 
 •  organizacija, vodenje in izvajanje nalog s področja varstva pri delu in požarne varnosti (spremljanje normativnih aktov s predmetnega področja, sodelovanje z zunanjim izvajalcem s področja Varstva pri delu, vodenje evidenc v skladu s predpisi s predmetnih področij, nadzor nad izvajanjem ukrepov za varno delo, požarno varnost in varstvo okolja, izdelava poročil s predlogi ukrepov, ipd.), 
 • odgovornost za redno vzdrževanje stavbe in njene okolice ter prostorov, bazena in tehnične opreme (dnevni temeljni pregled prostorov in naprav) in za tehnično opremo, in sicer v smislu zagotavljanja nemotenega delovanja in vzdrževanja le-teh (pregled, odprava manjših napak, pravočasna zagotovitev servisa, ipd.), 
 • nadzor nad porabo energije in vode ter podajanje predlogov za varčevalne ukrepe, 
 • podajanje predlogov za nujno zamenjavo opreme in investicijsko vzdrževanje, 
 • vsa organizacijska in operativna dela v zvezi z zavarovanjem objektov in naprav.

4. Rok za prijavo:  14 dni (8.3.2023 – 22.3.2023)   »Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«

  5. Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati posredujejo po e pošti na naslov: ks@fsp.uni-lj.si .  

Osebne podatke kandidata bo članica Univerze v Ljubljani, Fakulteta za šport, Gortanova 22, Ljubljana, obdelovala za namen razpisa za prosto delovno mesto oz. za namen sklepanja pogodbe o zaposlitvi ter v okviru ZDR-1, ZJU in ZSPJS*. V primeru zaposlitve se bodo kandidatovi podatki hranili trajno, sicer pa (če za daljšo hrambo kandidat ne da svoje osebne privolitve) do izteka pritožbenih rokov (30 dni po izbiri kandidata).  Če kandidat svojih osebnih podatkov ne želi posredovati, se njegova vloga ne more obravnavati.  Kandidat lahko od Fakultete za šport Univerze v Ljubljani kadarkoli zahteva pravico dostopa in izbrisa (do sklenitve pogodbe o zaposlitvi) osebnih podatkov, popravek, omejitev obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic, se kandidat lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani (dpo@uni-lj.si). Če bo menil, da se njegovih pravic ne izvršuje ustrezno, se lahko pritoži informacijskemu pooblaščencu RS. Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje.  

6. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Maja Zdešar

Telefonska številka: 01 520 77 33

E-mail: maja.zdesar@fsp.uni-lj.si