Datum objave: 20.03.2023

Kategorija: Prosta delovna mesta

FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Visokošolski učitelj (šifra DM: D019001) na Oddelku za filozofijo (m/ž) za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko.

Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat filozofskih znanosti ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja filozofije;
 • veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja (docent, izredni profesor ali redni profesor) za področje filozofije. Kandidat izpolnjuje pogoje, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv druge institucije, če se mu ta naziv na UL prizna v postopku priznavanja naziva, ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL ali izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv po Statutu UL in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znan-stvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani za pridobitev habilitacijskega naziva vi-sokošolskega učitelja (docent, izredni profesor ali redni profesor) za področje filozofije. V sled-njem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kako-vostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi;
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolni-ti najkasneje v treh letih po zaposlitvi;
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev;
 • 5 let delovnih izkušenj; 
 • prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z znanstvenimi objavami s področja zgodnje novoveške filozofije (zlasti racionalizma, empirizma in filozofije francoskega razsvetljenstva).

Zaželene dodatne kompetence:

 • pedagoške izkušnje na akademski ravni; 
 • znanstvenoraziskovalne kompetence s področja zgodnje novoveške filozofije

  Kratek opis del in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraže-valnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asi-stentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu, 
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikaci-je, itd.),
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in pouče-nost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 60 dni, do vključno 19. 5. 2023

Pričetek dela: 1. 10. 2023  

Kandidat posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
 • bibliografija,
 • dokazila o izobrazbi,
 • dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu visokošolskega učitelja ali dokazila o izpolnjeva-nju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili; v tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva;
 • dokazila in reference s področja opravljanja predvidenih del in nalog s področij, zahtevanih v pogojih in zaželenih dodatnih kompetencah za opravljanje dela;
 • seznam funkcionalnih znanj.
 • kratka vizija dela (raziskovalnega dela, pedagoškega dela in sodelovanja pri upravljanju)

po elektronski pošti na naslov: kadrovskasluzba@ff.uni-lj.si  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.  

Kontaktna oseba na članici: Ime in priimek: Maja Krapež Telefonska številka: 01 241 1314 E-mail: kadrovskasluzba@ff.uni-lj.si