Datum objave: 28.03.2023

Kategorija: Prosta delovna mesta

 Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta v Ljubljani, objavlja prosto delovno mesto:

  1.   Razpisano delovno mesto:    Višji zdravnik specialist PPD1 na Inštitutu za patologijo, s polnim delovnim časom za nedoločen čas  

2.  Pogoji za opravljanje dela: 

 • univerzitetna izobrazba iz medicine oz. dentalne medicine (prejšnja) ali končan enovit magistrski študijski program iz medicine oz. dentalne medicine
 • specializacija iz patologije
 • veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije, retorične sposobnosti, 
 • znanje angleškega jezika, računalniška pismenost, poznavanje standardov kakovosti za medicinske laboratorije;
 • inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev; 
 • najmanj 12 let delovnih izkušenj po opravljenem strokovnem izpitu;
 • doseganje standardov in normativov dela zdravnika;
 • prenos znanja na druge zdravnike in zdravstvene delavce;
 • aktivno sodelovanje z zdravniki in drugimi zdravstvenimi delavci različnih specialnosti in različnih ravni zdravstvene dejavnosti;
 • kreativnost in komunikativnost za uspešno timsko delo;
 • kontinuirano sodelovanje pri vpeljavi izboljšav na delovnem mestu, upoštevaje sorazmernost med stroški vpeljave izboljšav in učinkovitostjo 
 • poskusno delo 4 mesece.

3.     Kratek opis del in nalog:   

Splošni opis:

 • v skladu z zdravstveno in drugo zakonodajo samostojno opravlja dela na ožjem strokovnem področju za potrebe zdravstva;
 • dodatno sodeluje pri opravilih povezanih z strokovnim, znanstveno raziskovalnim in pedagoškim delom;
 • opravlja znanstveno-raziskovalno in izvedensko delo ter izvaja konzultacije;
 • opravlja mentorstva pri strokovnih specializacijah;
 • sodeluje pri specialističnih izpitih;
 • skrbi za prenos znanja na sodelavce;
 • sodeluje pri opravljanju dežurstev in stalne pripravljenosti;
 • opravlja druga dela, ki ustrezajo izobrazbi in delovnim izkušnjam v skladu z navodili nadrejenega.

Podrobnejšji opis:

 •  makroskopski pregled in vzorčenje tkivnih vzorcev
 •  obdukcije (makroskopski pregled, vzorčenje, začasni izvid, mikroskopski pregled, končni izvid z mnenjem, poročanje na sestankih)
 •  mikroskopski pregled celičnih in tkivnih vzorcev z izvidom
 •  avtorizacija izvidov
 •  citološka/histološka korelacija
 •  osnovno vzdrževanje aparatur in delovnih pripomočkov
 •  mesečne in letne analize opravljenega dela
 •  skrb in nadzor nad varnostjo in zaščito pri delu
 •  stalno strokovno izobraževanje 
 •  razvijanje in uvajanje novih metod dela, posodabljanje obstoječih metod dela
 •  razvoj in uporaba laboratorijske informacijske tehnologije
 •  skrb za kakovost, sodelovanje v notranjih in zunanjih programih kontrole kakovosti dela, pri programih akreditacije in standardizacije
 •  svetovanje naročnikom preiskav in interpretacija, korelacija rezultatov s kliniko
 •  sodelovanje v učnem procesu
 •  sodelovanje v raziskovalnih projektih
 • izvajanje raziskovalnih nalog
 •  sodelovanje v strokovnih združenjih
 •  obvladovanje napak in pritožb
 •  konzultacijska dejavnost
 •  aktivno sodelovanje na klinično patoloških sestankih, konzilijih in timskih/oddelčnih sestankih
 •  izvajanje punkcij tipljivih sprememb
 •  posvetovanje v laboratoriju
 •  pošiljanje vzorcev v druge laboratorije, iskanje drugega mnenja
 •  opravljanje drugih del in nalog, ki ustrezajo izobrazbi in izkušnjam, v skladu z navodili nadrejenega

Pogoji dela: 

 •  skrajšan delovni čas (36 ur) 
 •  zaradi zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva lahko predstojnik inštituta odredi, da zaposleni na tem delovnem mestu opravljajo dežurstvo ter, so vključeni v stalno pripravljenost v skladu s splošnim aktom delodajalca, ki ureja delovni čas.

4.  Rok za prijavo: 14 dni, od 28.3.2023 do 11.4.2023.   

Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana ali dekanat@mf.uni-lj.si.

Pri prijavi se naj kandidati sklicujejo na registrsko številko PDM-1: OW04150.

Kontakt: prof. dr. Jože Pižem, tel. 01 543-7899.