Datum objave: 11.12.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI,
Kongresni trg 12,
1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto:

 • GLAVNI TAJNIK UNIVERZE V LJUBLJANI                 
 • /šifra DM: B017302/               
 • Delovno mesto s posebnimi pooblastili in odgovornostmi se objavlja za dobo šestih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
 • Tarifni razred: VII/2

Vrsta zaposlitve:

 • polni delovni čas

Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetna izobrazba pravne smeri
 • izkazane vodstvene in organizacijske sposobnosti
 • vsaj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
 • aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika


Opis dela in nalog:

 • vodi, organizira in usklajuje  delovne procese za delovanje univerzitetnih organov in uresničevanje nalog in ciljev univerze
 • usklajuje in koordinira delovne procese med strokovnimi službami univerze in članicami
 • vodi, zastopa in predstavlja tajništvo (rektorat) univerze
 • koordinira in nadzira delo vodje univerzitetne službe za kadrovske zadeve UL, arhivsko muzejske službe UL ter kadrovske in splošne službe rektorata
 • daje mnenja k imenovanju tajnikov članic
 • daje soglasje za napredovanja nepedagoških delavcev
 • predlaga sistemizacijo delovnih mest UL
 • vodi, koordinira in realizira dogovore, naloge ter postopke z ministrstvom pristojnim za visoko šolstvo in drugimi inštitucijami izven UL
 • skrbi za izpolnjevanje z zakonom določenih obveznosti
 • usklajuje delo tajnikov članic v smislu enotnih navodil za izvajanje dejavnosti iz NPVŠ
 • skrbi za ažurno realizacijo sklepov in drugih odločitev organov UL
 • opravlja druge  naloge  na podlagi sklepov in usmeritev organov univerze.


Rok za prijavo:
11.12.2009 – 26.12.2009
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v zaprti kuverti z oznako »Objava za glavnega tajnika« na naslov:
Univerza v Ljubljani,
p.p. 362,
Kongresni trg 12, Ljubljana.

Kontaktna oseba na tajništvu (rektoratu):
Ime in priimek: Renata Bogataj Špenko
Telefonska številka: 01 / 24 18 596
E-mail: