Datum objave: 05.12.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

Nadzorni svet LUI na podlagi 12. člena Poslovnika o delu razpisuje naslednje prosto delovno mesto:

Direktor/ica Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja, d.o.o. – delovno mesto s 4 letnim mandatom.

Opis predvidenih del in nalog
Izbrani/-a kandidat/kandidatka (v nadaljevanju kandidat) bo vodil-a posle družbe v skladu z veljavno zakonodajo ter organiziral-a delo družbe, vodil-a in zastopal-a družbo.

Pogoji
Kandidati za delovno mesto direktorja morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: imeti visokošolsko izobrazbo, podjetniške sposobnosti, afiniteto do delovanja v podpornem okolju za podjetništvo in vsaj 4 leta izkušenj na primerljivih delovnih mestih.

Rok za prijavo: 6. januar 2012

Ostalo: Kandidati naj pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo s priporočeno pošto na naslov: Ljubljanski univerzitetni inkubator (Vojkova 63, 1000 Ljubljana), s pripisom:” Ne odpiraj, razpis za direktorja.” Nepravočasne in nepopolne vloge se ne bodo upoštevale v postopku izbire. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najpozneje v 30 dneh po opravljeni izbiri. Pogodba o zaposlitvi za določen čas bo z izbranim kadidatom sklenjena po opravljenem izbirnem postopku.