Datum objave: 04.07.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


ČLANICA: EKONOMSKA FAKULTETA

1. RAZPISANO DELOVNO MESTO:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ za področje managementa (M/Ž) v nazivu docent, izredni profesor ali
redni profesor (2 delovni mesti)

Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi s 01.10.2012 za nedoločen čas s
polnim delovnim časom.


2. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA:
- doktorat znanosti z ustreznega področja,
- veljaven habilitacijski naziv docenta, izrednega profesorja ali rednega profesorja za
področje managementa,
- retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela
sodelavcev,
- znanje slovenskega jezika.


3. KRATEK OPIS DELA IN NALOG:
V skladu z nacionalnim programom visokega šolstva v okviru rednega dodiplomskega študija:
-oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih
strokovnih izobraževalnih programov zahtevam;
-organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim
načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev
predmeta (asistentov in drugih sodelavcev);
-predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
-vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in drugih preizkusov;
-usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom
pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;
-znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;
-skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov;
-opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta,
in so nujna za izvajanje pedagoškega procesa na fakulteti.


4. ZAČETEK DELOVNEGA RAZMERJA: 01.10.2012


5. ROK ZA PRIJAVO: 30 dni od dneva objave oz. do 3.8.2012


6. KONTAKTNA OSEBA NA ČLANICI:
Ime in priimek: Tamara Kaše
Telefonska številka:01 5892 437
E-mail: