Datum objave: 30.05.2007

Kategorija: Razpisi

Novi bolonjski študijski programi

V študijskem letu 2007/2008 prvič razpisujemo:

 • doktorski študij 3. stopnje Biomedicina, skupni univerzitetni program
 • magistrski študij 2. stopnje Management v športu, na Ekonomski fakulteti;
 • magistrski študij 2. stopnje Ekonomika in management v zdravstvu, na Ekonomski fakulteti;
 • skupni magistrski študij 2. stopnje Turistični management,  na Ekonomski fakulteti;
 • skupni magistrski študij 2. stopnje Management v upravi, na Fakulteti za upravo;
 • magistrski študij 2. stopnje Tolmačenje, na Filozofski fakulteti;
 • skupni magistrski študij 2. stopnje Zgodovina jugovzhodne Evrope, na Filozofski fakulteti.

V študijskem letu 2007/2008 bosta nove magistrske študijske programe 2. stopnje - po načelih bolonjske deklaracije že tretje leto zapored razpisali  Ekonomska fakulteta in Fakulteta za upravo. Študijski programi 2. stopnje na vseh fakultetah trajajo 2 leti in obsegajo 120 kreditnih točk.

Filozofska fakulteta v letu 2007/2008 drugič razpisuje nov triletni doktorski študijski program – 3. stopnje, Prevodoslovje, v obsegu 180 kreditnih točk!

Stari programi
(programi sprejeti pred uveljavitvijo ZVŠ, 10.6.2004 in še ne usklajeni z bolonjskimi merili) :

Programi za specializacijo so namenjeni predvsem izobraževanju za ožje strokovno področje in s tem usposabljanju za reševanje najzahtevnejših strokovnih nalog, kakor tudi organizaciji dela za uspešno reševanje le-teh. Programi umetniške specializacije so namenjeni vrhunskemu umetniškemu usposabljanju v okviru ustvarjalnosti ali poustvarjalnosti. Specialistični študij traja eno do dve leti.

Magistrski študiji so sestavljeni iz dveh delov. V prvem delu študent poglobi osnovno teoretično znanje in pridobi dodatna znanja na ožjem področju znanosti. Program se izvaja v skupini v obliki predavanj, vaj in seminarjev oziroma v obliki individualnega študija pod vodstvom učiteljev, če je skupina majhna. V drugem delu pod vodstvom mentorja izdela magistrsko delo, ki obsega raziskovalno nalogo. Pomeniti mora prispevek k znanju na obravnavanem področju. Delo študent obrazloži v obliki javnega zagovora pred komisijo.

Magistrski študij traja 2 leti (z možnostjo neposrednega prehoda na doktorski študij, če so izpolnjeni pogoji, določeni v univerzitetnem statutu).

Magistrski študiji se lahko nadaljujejo tudi z doktorskim študijem, ki traja dve leti.

Programi za pridobitev magisterija umetnosti so prav tako namenjeni vrhunskemu umetniškemu usposabljanju in trajajo 2 leti.

Splošni vpisni pogoji
V specialistični študij se lahko vpiše, kdor je uspešno končal univerzitetni dodiplomski študij ali visokošolski strokovni študij in izpolnjuje druge pogoje, določene s študijskim programom, v magistrski in doktorski študij pa, kdor je uspešno končal univerzitetni dodiplomski študij in izpolnjuje druge pogoje določene s študijskim programom.

S posameznimi študijskimi programi so poleg ustrezne diplome najpogosteje določeni:

 • visoka povprečna ocena dodiplomskega študija ali viden uspeh pri raziskovalnem (umetniškem) delu med študijem ali po njem (nagrada ali drugo ustrezno javno priznanje za znanstveno ali strokovno delo, specialistični izpit v medicini, farmaciji, ipd.),
 • znanje svetovnega jezika,

lahko pa tudi:

 • priporočilo mentorja (univerzitetnega učitelja ali ustreznega znanstvenega sodelavca),
 • preizkus znanja (diferencialni izpit) za kandidate, ki nimajo ustrezne predhodne izobrazbe oziroma ustreznega uspeha
 • posebna znanja

Študenti Univerze v Ljubljani lahko vstopajo v doktorski študij po zaključenem magistrskem študiju; po zagovoru magistrskega dela ali v neposrednem prehodu na doktorski študij.


Vpisni pogoji za tujce

Tujci (kandidati, ki niso državljani držav članic EU) oziroma Slovenci brez slovenskega državljanstva, se ob izpolnjevanju splošnih pogojev vpisujejo skladno z določili Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu in Pravilnika o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva v Republiki Sloveniji.

Celotno besedilo Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe za leto 2007/2008

Predvideno število študentov za vpis v podiplomski študij 2007/2008