Univerza v Ljubljani s podeljevanjem Prešernovih nagrad za najboljša dela spodbuja kakovost znanstveno-raziskovalne in umetniške dejavnosti študentov do zaključene 2. bolonjske stopnje izobrazbe in enovitega magistrskega študija.

Datum objave: 02.06.2008

Kategorija: Razpisi

Komisija za Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani v skladu s 5. in 18. členom Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani (sprejetim na 15. seji Senata UL 29. maja 2007) in določili Poslovnika o delu komisije za podeljevanje Prešernovih nagrad študentom,

objavlja

RAZPIS ZA PREŠERNOVE NAGRADE ŠTUDENTOM UNIVERZE V LJUBLJANI  ZA ŠTUDIJSKO LETO 2008/2009

1. Namen javnega Razpisa in pogoji za kandidiranje
Univerza v Ljubljani s podeljevanjem nagrad za najboljša dela spodbuja kakovost znanstveno-raziskovalne in umetniške dejavnosti študentov do zaključene 2. bolonjske stopnje izobrazbe in enovitega magistrskega študija.

Vsaka članica Univerze  v Ljubljani lahko pošlje 3 dela, od tega največ 2 deli iz istega področja.
Članice, ki imajo vpisanih več kot 3000 študentov lahko pošljejo največ 4 dela, od tega največ 3 iz istega področja.

Dela, ki kandidirajo za univerzitetno Prešernovo nagrado morajo biti pripravljena in posredovana Komisiji za Prešernove nagrade študentom (v nadaljevanju
komisija) v skladu s 3. členom poslovnika o delu komisije.


2. Razpis tem za Prešernove nagrade študentom
Komisija je članice UL z dopisom dne 26. marca 2008 zaprosila, da do 15. 5. 2008 posredujejo predloge tem za Prešernove nagrade študentom za študijsko leto 2008/2009. V skladu s sklepom, sprejetim na korespondenčni seji dne 20. maja 2008 je komisija sprejela in potrdila predlagane teme za Prešernove nagrade in jih objavlja 2. 6. 2008.

3. Merila za ocenjevanje predlaganih del za nagrade
Merila za ocenjevanje raziskovalnih del so naslednja:

 • jasnost opredelitve raziskovalnega problema in oblikovanja hipotez,
 • znanstvena odličnost ali uporabna vrednost,
 • širina in poglobljenost teoretske zasnove naloge in metodološka korektnost izvedbe,
 • poznavanje domače in tuje literature ter doslednost pri njenem navajanju,
 • razčlenjevanja temeljitost,
 • samostojnost, prodornost, izvirnost, ustvarjalnost in odmevnost naloge (morebitna objava v znanstveni ali strokovni literaturi),
 • zmogljivost oblikovanja besedila in jezikovna kultura.

Umetniška dela se ocenjujejo glede na:

 • vsebino,
 • izraz,
 • ustvarjalno izvirnost in opaznost v slovenski kulturi.

4. Rokovnik
Študenti predložijo dela, s katerimi se želijo potegovati za nagrado za študijsko leto 2008/2009, najkasneje do 1. septembra  2009 članici UL.

Članica UL do 1. oktobra 2009 predloži komisiji najboljša dela, ki so po oceni članice UL najprimernejša za nagrado.

Članica komisiji posreduje predloge za nagrade tudi v elektronski obliki s prvo informacijo o razvrstitvi v področje in predlaga po enega kvalificiranega ocenjevalca za vsako področje, za katerega predlaga vsaj eno delo. Podrobnejša navodila za predloge del in ocenjevalcev bodo članicam UL posredovana v avgustu.

Predložena dela komisija lahko uvrsti v naslednja področja:

 • Umetnost
 • Naravoslovje
 • Tehnologija
 • Biotehnika
 • Medicina
 • Družboslovje
 • Humanistika
 • Izobraževanje

5. Opravila komisije

 • Univerzitetna komisija se sestane do 5. oktobra, pregleda prispele predloge in s pomočjo predlogov članic sestavi področne komisije.
 • Strokovna služba UL do 15. oktobra skupaj s področnimi koordinatorji, skliče seje področnih komisij.
 • Področne komisije zaključijo delo in predlagajo rang nalog najkasneje do 10. novembra.
 • Univerzitetna komisija odloči o nagradah do 20. novembra in odločitev o prejemnikih 12 univerzitetnih Prešernovih nagrad sporoči članicam najkasneje do 22. novembra.
 • Svečana podelitev univerzitetnih Prešernovih nagrad za študijsko leto 2008/2009 bo v začetku decembra 2009 v okviru Tedna univerze.

Pravilnik o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani

Razpis tem po posameznih članicah