Univerza v Ljubljani je objavila razpis AEN

Datum objave: 24.12.2013

Kategorija: Razpisi

Razpis študentskih izmenjav za študijsko leto 2014/15 s konzorcijem univerz AEN v Avstraliji

http://www.uow.edu.au/aen/aen.html

Univerza v Ljubljani kot partnerica v Utrechtski mreži univerz omogoča svojim študentom študijske izmenjave na sedmih institucijah v Avstraliji za obdobje enega do dveh semestrov. 8 avstralskih univerz-partneric Utrechtske mreže ima na voljo za izmenjave skupaj 52 semestrov, za Univerzo v Ljubljani skupaj 2 semestra.

Semester 2 : junij/julij do november/december 2014

Semester 1 : januar/februar do junij/julij 2015

Izbrani študenti so opravičeni le plačila šolnine ter pridobijo status rednega študenta na gostujoči instituciji. Vsi ostali stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, kot tudi stroški poti in zdravstvenega zavarovanja,  so obveznost izbranih študentov.

Pogoji:

·         je zaključil najmanj prvi letnik 1. stopenjskega študija;

·         ima v času izmenjave status študenta Univerze v Ljubljani. 

·         študenti se dogovorijo za program študija pred študentovim odhodom v tujino s študijskim sporazumom, ki ga podpišeta obe instituciji in študent. Po zaključku študija v tujini mora institucija gostiteljica študentu in njegovi matični instituciji poslati potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih. V potrdilu so prikazani študentovi rezultati in obdobje študija, ki ga je študent opravil v tujini; minimalno število kreditov, ki jih mora študent zbrati je 20 na semester; na instituciji gostiteljici študent ne plačuje šolnine, lahko pa institucija enako kot domačim študentom zaračunava znesek za zavarovanje (v kolikor ni treba zavarovanja urediti predhodno), študentsko organizacijo ali uporabo raznih materialov. Matična institucija lahko študentom, ki jih pošilja v tujino, še naprej zaračunava šolnino, če je tako določeno z nacionalnimi zakoni.

·         prednost imajo študenti 1. in 2. stopenjskega študija.

·         prednost imajo kandidati s povprečno oceno 8 ali več.

·         izbrani študentje bodo morali ob vpisu na Univerze v Avstraliji predložiti potrdilo o opravljenem TOEFL testu.

Ob prijavi študent obvezno navede 3 univerze, kjer bi želel študirati in jih rangira. Prijavi študent priloži izpis ocen s povprečno oceno vseh opravljenih izpitov in motivacijsko pismo v angleškem jeziku. Pisanje diplomskega dela na tuji univerzi ni možno.

Končen izbor študentov potrdi univerza gostiteljica.

ROK ZA PRIJAVE: Upoštevali bomo prijave prejete do vključno 10. 2. 2014.

Prijave s prilogami je potrebno poslati na naslov: Služba  za mednarodno sodelovanje, Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

 

Razpis AEN 2014 2015.doc

Prijava AEN 2014 2015.doc