Datum objave: 05.04.2016

Kategorija: Razpisi

Upravni odbor (Kuratorij) Knafljeve ustanove na Dunaju na podlagi 3. člena Pravilnika za podeljevanje štipendij Knafljeve ustanove, sprejetega dne 12. 7. 2006, razpisuje razpis Knafljeve štipendije za študijsko leto 2016/2017. 

Štipendija je namenjena spodbujanju podiplomskega študija diplomantov Univerze v Ljubljani, ki se vpišejo na magistrski ali doktorski študij na visokošolskih ustanovah na Dunaju. 

Štipendija se dodeli za eno študijsko leto, in sicer v obliki plačila stanarine za bivanje v Knafljevem domu na Dunaju. 

Štipendija se lahko podaljša za nadaljnje študijsko leto, če so za to na voljo finančna sredstva in če obstajajo za to utemeljeni razlogi. 

S tem razpisom se razpisuje ena štipendija za študijsko leto 2016/17 v višini 345 evrov na mesec (stanarina za bivanje v Knafljevem domu na Dunaju). 

Za štipendijo Knafljeve ustanove lahko zaprosi:

 • diplomant ene od članic Univerze v Ljubljani,
 • katerega povprečna izpitna ocena znaša 8 (osem) ali več in
 • ob poteku roka za vložitev prošnje za štipendijo še ni dopolnil 30 let. 

V povprečno oceno se štejejo vse izpitne ocene, ki jih je dobil kandidat v teku dodiplomskega študija. 

Izjemoma lahko Upravni odbor (kuratorij) ustanove  podeli štipendijo tudi kandidatu z nižjo povprečno oceno, če obstajajo za to utemeljeni razlogi (odličen uspeh na študijskem področju, ki je predmet podiplomskega študija; struktura ocen, ki kaže na kandidatove začetne ali začasne težave ipd.). 

Prošnji morajo kandidati predložiti:

 • overjeno fotokopijo diplome,
 • potrdilo o opravljenih izpitih in povprečni oceni,
 • kratek življenjepis,
 • pismo o nameri, v katerem kandidat opiše razloge za vpis na podiplomski študij in utemelji izbiro študijske smeri ter institucije, na katero se želi vpisati,
 • priporočili dveh profesorjev; priporočili se oddata vsako v svoji zapečateni ovojnici, ki jo je priporočitelj podpisal na črti, kjer se stikata zavihek ovojnice in ovojnica, in je svoj podpis prelepil s prozornim lepilnim trakom;
 • potrdilo o oddani prošnji za sprejem na podiplomski ali doktorski študij na dunajski univerzi;
 • dokaz o državljanstvu RS,
 • izjavo o rednih dohodkih in morebitni (drugi) štipendiji, ki jo prejema kandidat. 

Rok za oddajo prošenj za dodelitev štipendije je 30. junij 2016. 

Prošnjo kandidat pošlje na naslov: Upravni odbor Knafljeve ustanove, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana. 

Izbiro med kandidati bo Upravni odbor (kuratorij) opravil do 15. julija 2016. Upravni odbor (kuratorij) ustanove bo obvestil vsakega kandidata, ki je vložil popolno prijavo, o tem, ali mu je bila dodeljena štipendija. 

Sklep Upravnega odbora (kuratorija) ustanove o izbiri je dokončen. 
Z izbranim štipendistom se bo sklenila pogodba o štipendiranju. 

Več informacij:
mag. Anton Levstek

Predsednik upravnega odbora (kuratorija):
mag. Anton Levstek, l. r. 

Rektor Univerze v Ljubljani:
prof. dr. Ivan Svetlik, l. r.