Datum objave: 03.03.2022

Kategorija: Razpisi

 Razpis Tumova štipendija 2022-2023

Upravni odbor (Kuratorij) Knafljeve ustanove na Dunaju

r a z p i s u j e 

na podlagi 5. člena Pravilnika za podeljevanje štipendij Knafljeve ustanove, sprejetega dne 14.7.2016,

r a z p i s

Tumove štipendije za študijsko leto 2022/2023

 

Tumova štipendija je namenjena spodbujanju doktorskega, izjemoma magistrskega študija

diplomantov slovenskih in zamejskih univerz, ki se vpišejo na doktorski študij, izjemoma magistrski študij na visokošolskih ustanovah v Avstriji, izjemoma tudi drugod v Evropi.

 

Štipendija se dodeli za eno študijsko leto, in sicer v višini 500 € mesečno in se izplača v devetih mesecih (9 krat), v času študijskega leta.

Štipendija se lahko podaljša za nadaljnje študijsko leto, če so za to na voljo finančna sredstva in če obstajajo za to utemeljeni razlogi.

 

S tem razpisom se razpisuje ena štipendija za študijsko leto 2022/2023.

 

Za Tumovo štipendijo lahko zaprosi diplomant:

- slovenskih univerz ali univerz v zamejstvu, ki ima slovensko državljanstvo ali lahko izkaže  

  slovensko poreklo,

- katerega  ocena magistrske naloge znaša 8 (osem) ali več in

- ki ob poteku roka za vložitev prošnje za štipendijo še ni dopolnil 30 let.

 

Izjemoma lahko Upravni odbor (Kuratorij) ustanove podeli štipendijo tudi kandidatu z nižjo

oceno, če obstajajo za to utemeljeni razlogi.

 

Prošnji morajo kandidati predložiti:

- overjeno fotokopijo magistrske diplome,

- potrdilo o opravljenih izpitih in povprečni oceni,

- kratek življenjepis,

- pismo o nameri, v katerem kandidat opiše razloge za vpis na podiplomski študij in utemelji

  izbiro študijske smeri ter institucije, na katero se želi vpisati,

- priporočili dveh profesorjev; priporočili se oddata vsako v svoji zapečateni ovojnici, ki jo je

  priporočitelj podpisal na črti, kjer se stikata zavihek ovojnice in ovojnica in je svoj podpis

  prelepil s prozornim lepilnim trakom,

- potrdilo o oddani prošnji za sprejem na doktorski študij na eni od evropskih univerz,

- dokaz o državljanstvu RS ali izkaz slovenskega porekla (pismo slovenskih organizacij v     

  zamejstvu in po svetu, Urada za Slovence ipd.),

- izjavo o rednih dohodkih in morebitni (drugi) štipendiji, ki jo prejema kandidat.

 

Prošnjo za dodelitev štipendije mora kandidat oddati do 24. junija 2022 na naslov: Upravni odbor Knafljeve ustanove, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

 

Izbiro med kandidati bo Upravni odbor (Kuratorij) opravil do 22. julija 2022. Upravni odbor

(Kuratorij) ustanove bo obvestil vsakega kandidata, ki je vložil popolno prijavo, o tem, ali mu je bila dodeljena štipendija.

Sklep Upravnega odbora (Kuratorija) ustanove o izbiri je dokončen. Z izbranim štipendistom se bo sklenila pogodba o štipendiranju.

 

Rektor Univerze v Ljubljani:                          Predsednik upravnega odbora (Kuratorija):

prof. dr. Gregor Majdič, l.r.                            mag. Anton Levstek, l.r.