Datum objave: 17.06.2022

Kategorija: Razpisi

Datum objave razpisa: 17. 6. 2022
Rok za prijavo: najkasneje do 12. 7. 2022 do 15.00
Odpiranje prijav: Javno odpiranje ponudb se bo izvedlo preko aplikacije ZOOM, dne 14. 07. 2022 s pričetkom ob 10.00 uri. V kolikor želi ponudnik pri odpiranju ponudb sodelovati, mora z namenom, da se ga lahko na željen e-naslov povabi k sodelovanju na ZOOM, na e-naslov: , posredovati obvestilo (naslov zadeve: »Odpiranje ponudb v zadevi št. 301-17/2021-8 - prijava udeležbe«). Obvestilo - prijava udeležbe mora prispeti na elektronski naslov organizatorja najkasneje do roka za prispetje ponudbe, torej do dne 12. 7. 2022 do 15.00 ure.
 
Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja poslovnih prostorov, ki se nahajajo v stavbi na naslovu Ormoška cesta 28a, Ptuj:

  • del stavbe 3 v stavbi 623 k.o. 400 Ptuj, v izmeri 461,1 m2v celoti,
  • del stavbe 4 v stavbi 623 k.o. 400 Ptuj, v izmeri 33,6 m2, v deležu 961/2000 od celote,
  • solastniški delež na splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini (zemljišče parcela 1581/2, k.o. 400 Ptuj in skupne naprave, oprema, skupni gradbeni elementi in inštalacije) in sicer 4761/10000 od celote.


Nepremičnine so v lasti Univerze v Ljubljani in so zemljiškoknjižno urejene, proste bremen in oseb.

Predmet prodaje so vse nepremičnine skupaj.

Upravni odbor Univerze v Ljubljani je dne 21. 10. 2021 dal soglasje k izvedbi postopkov za prodajo predmetnih nepremičnin.

Vlada RS je na svoji seji z dne 3. 2. 2022 podala soglasje za prodajo predmetnih nepremičnin.

Izhodiščna cena za navedene nepremičnine je 194.000,00 EUR in ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. Davek na promet nepremičnine, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, in notarsko overitev podpisa zakonitega zastopnika prodajalca na prodajni pogodbi, plača kupec.

Rok za plačilo varščine na račun Univerze v Ljubljani: 11. 7. 2022 do 24.00 ure.

POVEZAVE DO: