Datum objave: 17.06.2022

Kategorija: Razpisi

Datum objave razpisa: 17. 6. 2022
Rok za prijavo: najkasneje do 12. 7. 2022 do 15.00
Odpiranje prijav: Javno odpiranje ponudb se bo izvedlo preko aplikacije ZOOM, dne 14. 07. 2022 s pričetkom ob 10.00 uri. V kolikor želi ponudnik pri odpiranju ponudb sodelovati, mora z namenom, da se ga lahko na željen e-naslov povabi k sodelovanju na ZOOM, na e-naslov: investicije@uni-lj.si, posredovati obvestilo (naslov zadeve: »Odpiranje ponudb v zadevi št. 301-17/2021-9 - prijava udeležbe«). Obvestilo - prijava udeležbe mora prispeti na elektronski naslov organizatorja najkasneje do roka za prispetje ponudbe, torej do dne 12. 7. 2022 do 15.00 ure.
 
Predmet javnega zbiranja ponudb je nepremičnina, ki predstavlja parcelo s poslovno stavbo, in sicer:
-  parcela 1581/3, k.o. 400 Ptuj, v izmeri 2.174 m2, v celoti,
-  stavba 566, k.o. 400 Ptuj, v izmeri 227.5 m2, v celoti.
 
Nepremičnina je v lasti Univerze v Ljubljani in je zemljiškoknjižno urejena, prosta bremen in oseb.
 
Predmet prodaje je parcela skupaj s stavbo.
 
Upravni odbor Univerze v Ljubljani je dne 21. 10. 2021 dal soglasje k izvedbi postopkov za prodajo predmetne nepremičnine.
 
Vlada RS je na svoji seji z dne 3. 2. 2022 podala soglasje za prodajo predmetne nepremičnine.
 
Izhodiščna cena za navedeno nepremičnino je 104.000,00 EUR in ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. Davek na promet nepremičnine, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, in notarsko overitev podpisa zakonitega zastopnika prodajalca na prodajni pogodbi, plača kupec.
 
Rok za plačilo varščine na račun Univerze v Ljubljani: 11. 7. 2022 do 24.00 ure.
 
POVEZAVE DO:
-   Razpisne dokumentacije,
-   Obrazca za prijavo na javno zbiranje ponudb,
-   Soglasja Upravnega odbora UL z dne 21. 10. 2021,
-   Soglasja Vlade RS z dne 3. 2. 2022,
-   Rednega izpisa iz zemljiške knjige,
-   Obvestila o varstvu osebnih podatkov.