Datum objave: 08.11.2022

Kategorija: Razpisi

Predmet javnih dražb so naslednje nepremičnine, navedene pod:

 • Točko 2.1.: parcela 329/40, k.o. 1722 Trnovsko predmestje, s površino 736 m2 (ID 5083687), ki je predvidena za gradnjo dveh enostanovanjskih stavb;
  izklicna cena: 419.000,00 EUR;
 • Točko 2.2.: parcela 329/25, k.o. 1722 Trnovsko predmestje, s površino 974 m2 (ID 2059996), ki je predvidena za gradnjo enostanovanjske stavbe in niza devetih garaž;
  izklicna cena: 296.600,00 EUR,
 • Točko 2.3.: parcela 329/24, k.o. 1722 Trnovsko predmestje, s površino 229 m2 (ID 2059995), ki je izven zazidalnega načrta in je neprimerna za samostojno gradnjo;
  izklicna cena: 36.400,00 EUR;

Vse parcele se nahajajo na južnem delu Murgel v zelenem pasu med PST in kanalom Mali graben v območju eno in dvostanovanjskih površin. Parcele so v območju, ki ga je treba urediti po enotni arhitekturno-urbanistični zasnovi, ki mora slediti načelom arhitekturnega in urbanističnega oblikovanja obstoječega naselja Murgle.
 
Izklicna cena vključuje 22 % davek na dodano vrednost, ki ga plača prodajalec.

Rok za prijavo (plačilo varščine): 9. 12. 2022 do 24.00
Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave javne dražbe.

Kontakt za ogled na terenu: Germek Niko; , 01 477 93 69


Izvedba javne dražbe: 15. 12. 2022 na sedežu Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana (Soba rektorjev, 1. nadstropje), in sicer:

 • Za nepremičnino pod točko 2.1. s pričetkom ob 10. uri. 
 • Za nepremičnino pod točko 2.2. s pričetkom ob 11. uri.
 • Za nepremičnino pod točko 2.3. s pričetkov ob 12. uri

 
POVEZAVE DO:

 1. Razpisne dokumentacije,
 2. Soglasja Vlade RS z dne 25. 8. 2022,
 3. Soglasja UO UL z dne 26. 5. 2022,
 4. Rednega izpisa iz zemljiške knjige (Dokument 1, Dokument 2, Dokument 3),
 5. Prikaz iz GURS,
 6. Obvestilo o varstvu osebnih podatkov,
 7. Izjava o nepovezanosti,
 8. Vzorec prodajne pogodbe.
 9. Potrdilo o namenski rabi
 10. Lokacijska informacija