Datum objave: 12.07.2011

Kategorija: Razpisi

Obvestilo o javnem razpisu za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški  proces v letih 2012 in 2013. Prijavitelj je Univerza v Ljubljani s skupno – zbirno vlogo. V nadaljevanju je nekaj navodil in informacij v zvezi z izpolnjevanjem in pošiljanjem podatkov potrebnih za oddajo predlogov programov gostovanja vsake članice na UL.

Razpis je objavljen na strani: http://www.mvzt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=975.

Vloga mora vsebovati dva izpolnjena obrazca:

  • Obrazec 1 OP RCV_VS: Prijavni obrazec - IZPOLNI UL
  • Obrazec 2 OP RCV_VS: Program gostovanja  – IZPOLNI vsaka ČLANICA za vse svoje kandidate (število ni omejeno) in pošlje na UL, ki zbere vse podatke v skupno – zbirno vlogo za celotno UL. Članice nam izpolnjene obrazce za vsako fakulteto posredujejo po elektronski pošti na naslov: , ter v pisni obliki podpisano s strani dekana in z dopisom dekana najkasneje do 25. julija 2011.

Glede na Merila za izbor vlog vas prosimo, da pri navajanju kandidatov le-te rangirate od najpomembnejših (ki bodo lahko dobili največ točk) do najmanj pomembnih v svojem seznamu. Merila za izbor vlog navajajo:

"1. korak:
Program gostovanja se ovrednoti po merilih iz razpisa. Pripravi se ranglista prijaviteljev glede na dosežen rezultat.
Višina dodeljenih sredstev posameznemu prijavitelju se izračuna po formuli, in sicer se vsota vseh zbranih točk prijavitelja deli s številom kandidatov v programu gostovanja. Tako deljeni rezultat se zaokroži na eno decimalno mesto.

2. korak:
V nadaljnji izbor se uvrsti vse prijavitelje, katerih program je ocenjen vsaj s 3 točkami (prag). Oblikuje se prioritetna lista kandidatov v okviru posameznih programov na podlagi dobljenih ocen od najvišje do najnižje, pri čemer so kandidati z enakim številom točk uvrščeni po vrstnem redu, kot jih je na listu uvrstil prijavitelj."

Kandidate članic bomo uvrščali v zbirni seznam po vrstnem redu, glede na to, kdaj bodo naši službi na omenjeni elektronski naslov poslani pravilno in v celoti izpolnjeni seznami (ter v pisni obliki podpisani s strani dekana). Tiste članice, ki bodo prej poslale svoje sezname bodo tako imele kandidate rangirane višje na skupnem seznamu, vsi prvi napisani kandidati vseh seznamov članic, ki bodo prispeli v našo službo do 25. julija 2011, bodo po vrstnem redu uvrščeni na prva in po vrsti navzdol rangirana mesta, za njimi pa vsi ostali po časovnem prispetju.

Če povzamemo, zainteresirane članice morajo tako do 25. julija 2011 poslati na rektorat samo pravilno in v celoti izpolnjen Obrazec 2 OP RCV_VS: Program gostovanja po elektronski pošti in po navadni pošti podpisanega s strani dekana skupaj s spremnim dopisom.

Pogoji in navodila so natančno opisna v samem razpisu. Za vsa morebitna dodatna vprašanja se lahko obrnete na Univerzitetno službo za mednarodno sodelovanje po na tel. št. 01 2418 572  in 01 2418 590.