Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih deset novih doktorjev znanosti

Datum objave: 08.10.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Vrsta doktorata:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

1. Benjamin Leskovec
doktor znanosti s področja gozdarstva
prof. dr. Iztok Winkler
Organiziranje trga z lesno biomaso za trajnostno zadovoljevanje energetskih potreb

2. Thomas Andrew Nagel
doktor znanosti s področja gozdarstva
prof. dr. Jurij Diaci
Režim motenj in razvojna dinamika dinarskih jelovo - bukovih pragozdov
Disturbance regimes and dynamics in old-growth fir-beech forests of the dinaric alps

3. Primož Plahuta
doktor znanosti s področja biotehnologije
prof. dr. Peter Raspor
prof. dr. Peter Stanovnik, som.
Tehnološko-ekonomska analiza uporabe genetsko spremenjenih organizmov pri pridelavi vina

4. Matjaž Simončič
doktor znanosti s področja genetike
prof. dr. Simon Horvat
Molekularna in fiziološka osnova nalaganja maščevja pri poligenem modelu miši

5. Magda Tušek Žnidarič
doktorica znanosti s področja biologije
znan. sod. dr. Ingrid Falnoga
prof. dr. Jasna Štrus, som.
Interakcije metalotioneinov s kovinami v humanih astrocitomih

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

6. Matej Nikšič
doktor znanosti s področja arhitekture
mag. Peter Gabrijelčič
Povezovanje urbanih mikroambientov v prepoznavno celoto

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

7. Aleš Nagode
doktor znanosti s področja materialov
prof.dr.Ladislav Kosec
Analiza lezenja jekla 9Cr-1Mo-0,2V z upoštevanjem napetostno odvisne aktivacijske energije

8. Jože Ratej
doktor znanosti s področja geologije
doc.dr.Mihael Brenčič
Razvoj in izvedba metode za presojo vplivov odlagališč komunalnih in industrijskih odpadkov na podzemno vodo v Sloveniji

9. Tomaž Verbič
doktor znanosti s področja geologije
red.prof.dr.Jernej Pavšič
doc.dr.Aleksander Horvat, som.
Kvartarni sedimenti, stratigrafija in neotektonika vzhodnega dela Krške kotline

10. Jure Žalohar
doktor znanosti s področja geologije
doc.dr.Marko Vrabec
Cosseratova kinematsko-napetostna analiza večfaznih sistemov prelomov z Gaussovo metodo