Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promocije doktorjev znanosti 17.05.2011

Datum objave: 17.05.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

17. maj 2011 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

 

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

  
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
     
1. Jerneja Jakopič
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Franci Štampar
somentor: doc. dr. Robert Veberič
naslov dr. disertacije: Antociani, kvercetini in druge fenolne spojine pri jablani (Malus domestica Borkh.) sorte `Fuji` med dozorevanjem

2. Ida Jelenko
doktorica znanosti
mentor: doc. dr. Boštjan Pokorny
somentor: doc. dr. Peter Skoberne
naslov dr. disertacije: Čeljusti srnjadi (Capreolus capreolus L.) kot bioindikator onesnaženosti okolja in pripomoček za trajnostno upravljanje s srnjadjo in njenimi habitati

3. Špela Pezdevšek Malovrh
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Janez Krč
somentorica: prof. dr. Lidija Zadnik Stirn
naslov dr. disertacije: Vplivi institucij in oblik povezovanja lastnikov gozdov na gospodarjenje z zasebnimi gozdovi

4. Katja Urbanek
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Gregor Osterc
naslov dr. disertacije: Vpliv gnojenja s kalcijem na razvoj cvetnih nekroz pri sobni ciklami (Cyclamen persicum Mill.)

5. Jaka Žgajnar
doktor znanosti
mentor:  prof. dr. Stanko Kavčič
somentor: prof. dr. Emil Erjavec
naslov dr. disertacije: Večkriterijsko optimiranje odločitev na kmetijskih gospodarstvih v razmerah tveganja

EKONOMSKA FAKULTETA

6. Jure Erjavec
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Miro Gradišar
naslov dr. disertacije: Analiza razreza materiala kot dela poslovnega procesa

7. Marija Judita Samsa
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Rudi Rozman
naslov dr. disertacije: Okoljsko odgovorno delovanje slovenskih podjetij

8. Rok Škrinjar
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Mojca Indihar Štemberger
naslov dr. disertacije: Povečanje zrelosti procesne usmerjenosti s prenovo in informatizacijo poslovanja

9. Jasna Ida Zafred
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Slavka Kavčič
naslov dr. disertacije: Prevzem mednarodnih računovodskih standardov za javni sektor v računovodske izkaze oseb javnega prava - primer Slovenije.

10. Damijan Žabjek
doktor znanosti
mentor: prof.dr. Andrej Kovačič
somentorica: prof. dr. Mojca Indihar Štemberger
naslov dr. disertacije: Vpliv managementa poslovnih procesov in drugih ključnih dejavnikov na uspešnost uvajanja celovitih programskih rešitev v podjetjih

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

11. Damjan Šonc
doktor znanosti
mentor:  prof. dr. Dušan Kodek
naslov dr. disertacije: Samodejno učeči se sistem za sintezo človeškega govora

PRAVNA FAKULTETA

12. Katarina Kresal Šoltes
doktorica znanosti
mentorica:  prof. dr. Polonca Končar
naslov dr. disertacije: Pravni vidiki avtonomije kolektivnega pogajanja

13. Jernej Podlipnik
doktor znanosti
mentor:  doc. dr. Klemen Podobnik
naslov dr. disertacije: Pravni in davčni status športnih klubov

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

14. Helena Popović
doktorica znanosti
mentorica:  prof. dr. Breda Luthar
naslov dr. disertacije: Občinstvo, tekst in kontekst: televizijska komedija in družbena kritika