Doktorska šola

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2021/2022
Doktorski študijski program ELEKTROTEHNIKA (drugi prijavni rok od 9. do 17. septembra 2021)

Doktorski študijski program ELEKTROTEHNIKA,
ki ga izvaja članica Univerze v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.

Več informacij na:
http://www.fe.uni-lj.si/izobrazevanje/3_stopnja/elektrotehnika/predstavitev/

Število vpisnih mest: 50 - skupaj za državljane RS, državljane članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Trajanje študija: 4 leta

Vpisni pogoji:

V doktorski študijski program Elektrotehnika se lahko vpiše, kdor je končal:

  • študijski program druge stopnje;
  • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 KT;
  • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
  • študijski program za pridobitev magisterija znanosti, kandidatom se priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu 60 KT;
  • študijski program specializacije in je pred tem končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, kandidatom se priznajo opravljene studijske obveznosti v obsegu 60 KT;
  • študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal visokošolski strokovni program, sprejet pred 11. 6. 2004, če je opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 36 KT, ki jih kandidatom določi pristojna komisija Fakultete za elektrotehniko iz predmetov 1. letnika programa 2. stopnje Elektrotehnika: štiri obvezne strokovne predmete odvisno od smeri ter dva izbirna strokovna predmeta;
  • enakovreden program druge univerze. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Pri izbiri kandidatov se upošteva uspeh pri študiju druge stopnje na naslednji način:

  • Povprečna ocena druge stopnje brez ocene magistrskega dela z zagovorom, ali povprečna ocena univerzitetnega študija, sprejetega pred 11. 6. 2004, brez ocene diplomskega dela z zagovorom. Ocena x 7
  • Ocena magistrskega dela z zagovorom ali ocena diplomskega dela z zagovorom univerzitetnega študija, sprejetega pred 11. 6. 2004. Ocena x 3

V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim številom zbranih točk.

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija: izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Prvi prijavni rok bo odprt do vključno 19. avgusta 2021.

Informativni dan bo 26. maja 2021. Vse informacije in navodila dobijo kandidati na spletni strani http://www.fe.uni-lj.si/. Za dodatne informacije lahko kandidati pišejo na elektronski naslov doktorski@fe.uni-lj.si