Doktorska šola

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2021/2022
Doktorski študijski program KINEZIOLOGIJA (drugi prijavni rok od 13. do 24. septembra 2021)

Doktorski študijski program KINEZIOLOGIJA,
ki ga izvaja Univerza v Ljubljani Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana.

Več informacij na: https://www.fsp.uni-lj.si/studij/dr-3-stopnja/kineziologija/
Elektronski naslov:

Število vpisnih mest: 12, od tega 10 mest za državljane RS in članice EU in 2 mesti za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tuje študente. V kolikor se mesta za tujce ne popolnijo, se lahko namesto njih sprejme kandidate, ki so državljani RS in članice EU.

Trajanje študija: 4 leta 

Vpisni pogoji:

V študijski program se lahko vpišejo:

 • Diplomanti študijskih programov druge stopnje programov Fakultete za šport.
 • Diplomanti študijskih programov druge stopnje drugih usmeritev, če opravijo poseben preizkus znanja. Vsebina in obseg preizkusa znanj, ki ga določi Komisija za podiplomski študij Fakultete za šport, sta odvisna od vrste predhodnega univerzitetnega programa kandidata ter od strokovnega področja doktorskega študija. V okviru preizkusa znanja mora kandidat opraviti najmanj 20 KT druge stopnje programov FŠ. Kandidati, ki bodo na doktorskem programu Kineziologija izbrali naravoslovno področje morajo zbrati 20KT iz študijskega programa druge stopnje programov Fakultete za šport, in sicer iz naslednjih strokovnih področij: športno treniranje, fiziologija, metodologija v športu in biomehanika športa. Kandidati, ki bodo na doktorskem programu Kineziologija izbrali družboslovno področje morajo zbrati 20KT iz študijskega programa druge stopnje programov Fakultete za šport, in sicer iz naslednjih strokovnih področij: psihologija športa, sociologija športa, metodologija v športu in didaktika ŠV.
 • Diplomanti študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti po končani univerzitetni izobrazbi kineziologije. Kandidatom se priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu 60 KT.
 • Diplomanti študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe učitelj športne vzgoje, sprejetega pred 11. 6. 2004.
 • Diplomanti študijskega programa, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.
 • Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

 • Izbor kandidatov bo temeljil na uspehu pri dodiplomskem študiju in dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju. Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način:
     

  Povprečna ocena na dodiplomskem študiju (brez diplome)

  ocena x 10

  Diplomsko delo in zagovor z oceno 8 ali več

  (ocena – 8) x 3

  Raziskovalni članek, točkovan po merilih habilitacijske komisije UL

  št. točk x 2

  Prešernova nagrada na UL

  6

  Prešernova nagrada na fakulteti (če je isto delo predloženo za diplomo le polovico točk) 

  5

  Druga diploma visokošolskega programa

   6

  Strokovni podiplomski tečaji z veljavno listino (enomesečni največ 10 kreditov, enosemestrski največ 30 kreditov)

  št. kreditov deljeno z 10


V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk.

Kraj izvajanja: Ljubljana 

Način študija: izredni 

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

 • Kandidati se morajo na študij prijaviti in oddati prijavo za vpis v doktorski program ter vsa k prijavi zahtevana dokazila elektronsko preko informacijskega sistema eVŠ najkasneje do vključno 1. septembra 2021. Vpis bo zaključen do 30. septembra 2021.
 • Informativni dan za vpis v doktorski študijski program Kineziologija bo potekal, dne 12. 4. 2021. ob 14.00 uri na Fakulteti za šport, Gortanova 22, Ljubljana v sejni sobi Inštituta za šport.