Doktorska šola

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2021/2022
Doktorski študijski program RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA (2. prijavni rok 31. 8. 2021)

Doktorski študijski program RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA,
ki ga izvaja Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko,

Večna pot 113, 1000 Ljubljana, tel. 01/4798-123.

Več informacij na:https://fri.uni-lj.si/sl/studij/doktorski-studij
E-naslov:

Trajanje študija: 4 leta

Število vpisnih mest: 20 - skupaj za državljane RS, državljane članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Vpisni pogoji:

V študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

  • študijski program 2. stopnje;
  • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS;
  • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
  • visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije. Navedeni kandidati morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti v obsegu do največ 60 kreditnih točk po ECTS iz študijskega programa 2. stopnje Računalništvo in informatika. Študijske obveznosti (nabor predmetov) takim kandidatom določi študijska komisija fakultete, pri čemer upošteva kandidatovo področje izobrazbe (vrsto programa, ki ga je kandidat zaključil);
  • študijski program za pridobitev magisterija znanosti. Kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS.

Za sprejem tujcev v doktorski program veljajo enaki pogoji kot za slovenske državljane, če so v tujini dokončali enakovredno izobraževanje. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

O morebitnem omejevanju vpisa za sprejem na doktorski študij bo na predlog prodekana za raziskovalno dejavnost sklepal senat. Izbira kandidatov bo temeljila na povprečni oceni študija (50 %) in oceni diplomskega ali magistrskega dela (50 %).

Kraj izvajanja: na sedežu Fakultete za računalništvo in informatiko v Ljubljani

Način študija: izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Prvi prijavni rok bo odprt do vključno torka, 1. junija 2021. V skladu z navodili v skupnem delu razpisa, mora kandidat do tega roka izpolniti in oddati elektronsko prijavnico, objavljeno na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/ ter elektronsko preko informacijskega sistema eVŠ oddati tudi vse k prijavi zahtevane priloge in dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis. Med priloge sodita tudi izjava mentorja o prevzemu mentorstva na doktorskem študiju in kratka zasnova raziskovalnega dela.

Informativni dan bo v sredo, 7. aprila 2021, ob 16.00, na Fakulteti za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana.

Dokazila o zaključku študija kandidati oddajo najkasneje do srede, 15. 9. 2021, elektronsko preko informacijskega sistema eVŠ.

Sprejeti kandidati bodo o nadaljnjih postopkih ter datumih vpisa prejeli obvestila na elektronske naslove, navedene v prijavi, ali preko informacijskega sistema eVŠ.

Izpolnjen vpisni list, podpisan s strani kandidata in mentorja, mora kandidat poslati v Referat za doktorski študij do petka, 24. 9. 2021. Vpis bo potekal elektronsko in bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2021.