Doktorska šola

Razpis za vpis v doktorske študijske programe
SKUPNI DEL RAZPISA ZA VPIS V DOKTORSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME UNIVERZE V LJUBLJANI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022

a) Prijava za vpis

Kandidati prijavo za vpisv razpisane doktorske študijske programe in vse k prijavi zahtevane priloge in dokazila oddajo elektronsko preko portala eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. Na tej spletni strani so objavljena tudi podrobnejša navodila za izpolnjevanje prijave za vpis.


Podrobnejše informacije o dokazilih, potrebnih za prijavo za vpis in priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, kandidati dobijo ob prijavi v informacijskem sistemu eVŠ in na kontaktnih naslovih, navedenih pri posameznih doktorskih študijskih programih.

Na razpis se lahko prijavijo vsi kandidati, ki želijo študirati na doktorskih študijskih programih Univerze v Ljubljani, ne glede na to, ali so v času oddaje prijave že zaključili predhodni študij ali ne. Zaključen predhodni študij ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za vpis v študijski program. Kandidatom svetujemo, da prijavo za vpis oddajo v posameznem prijavnem roku, če pričakujejo, da bodo predhodni študij zaključili pred zaključkom vpisa. Vsa dokazila o zaključku študija in potrdilo o povprečni oceni oddajo po elektronski poti preko informacijskega sistema eVŠ v roku, ki ga določi članica.

Do roka, zapisanega pri vsakem študijskem programu posebej, se morajo prijaviti tudi kandidati, ki se želijo v doktorske študijske programe vpisati v višje letnike po merilih za prehode, in kandidati, ki niso zaključili študija v prejšnjih podiplomskih oz. doktorskih študijskih programih.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in  oddana do zaključka prijavnega roka preko portala eVŠ.

V skladu s 108. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), objavljenim v Uradnem listu RS št. 1522/20, se v prijavno-sprejemnem postopku za študijsko leto 2021/2022 prijave za vpis in vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo po elektronski poti preko informacijskega sistema eVŠ, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti. Identiteta prijavitelja se bo preverjala na podlagi EMŠO (za državljane Republike Slovenije) oziroma kopije osebnega dokumenta (za državljane držav članic EU na podlagi osebne izkaznice ali potnega lista, za državljane držav nečlanic EU pa na podlagi potnega lista).

Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev veljajo skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih spričeval in drugih zahtevanih dokumentov in prilog. Kandidati bodo o zahtevi za dopolnitev prijave obveščeni na elektronski naslov, ki so ga navedli v prijavi, na portalu eVŠ. Navodila za oddajo dokazil in prilog so objavljena na: https://portal.evs.gov.si/navodila-za-oddajo.

Dokazila kandidati priložijo prijavi oziroma naknadno, v skladu z navodili in roki iz tega razpisa oziroma v skladu z obvestili, ki jih kandidati prejmejo z naslova članice UL na portalu eVŠ.

Kontakt za podporo kandidatom pri izpolnjevanju prijave za vpis je:

Enotni kontaktni center državne uprave
(EKC)
e-naslov:
tel.: 080-2002 do 1. 3. 2021 (ponedeljek-petek: od 8.00 do 16.00), od 1. 3. 2021 dalje (ponedeljek-petek: od 8.00 do 22.00)
tel. za klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90.

Za vsebinska vprašanja v zvezi z razpisom za vpis se kandidati lahko obrnejo na pristojne referate oz. na kontaktne naslove, ki so skupaj z roki za prijavo objavljeni v drugem delu razpisa pri vsakem razpisanem doktorskem študijskem programu posebej.

b) Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju

Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju, s katerimi dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev, z isto prijavo za vpis preko informacijskega sistema eVŠ oddajo tudi vlogo za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na Univerzi v Ljubljani in vsa k vlogi zahtevana dokazila in priloge.

Informacije o postopkih priznavanja izobraževanja so dosegljive na spletnih straneh: https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/kandidati-s-tujimi-listinami-visokosolski-dr.

V postopkih bodo obravnavane in upoštevane zgolj prijave/vloge za priznavanje tujega izobraževanja, ki bodo v informacijskem sistemu eVŠ oddane do zaključka prijavnega roka.

Kandidati lahko k prijavi priložijo sken ali fotografijo osebnega dokumenta1 na podlagi pisne privolitve, in sicer:

  • državljani države članice EU: osebno izkaznico ali potni list (stran z osebnimi podatki kandidata/-ke, kjer naj bo razvidno ime, priimek, datum in kraj rojstva ter državljanstvo),
  • tuji državljani iz države nečlanice EU: potni list (stran z osebnimi podatki kandidata/-ke, kjer naj bo razvidno ime, priimek, datum in kraj rojstva ter državljanstvo).

Postopek o priznavanju izobraževanja mora biti zaključen pred vpisom v doktorski študijski program.

c) Prijavni roki

Prijavni roki se od študijskega programa do študijskega programa razlikujejo in so določeni v razpisnem besedilu pri vsakem doktorskem študijskem programu posebej. Podrobnejša pojasnila o vpisnih pogojih (ustreznosti predhodne izobrazbe ter drugih pogojih) in druge dodatne informacije dobijo kandidati na članicah Univerze v Ljubljani oziroma na kontaktnem naslovu, navedenem pri posameznem študijskem programu v razpisnem besedilu.

d) Dodatni prijavni roki

Članice univerze, izvajalke oz. koordinatorice doktorskih študijskih programov, se lahko v postopku prijav oz. po poteku prijavnega roka, določenega v razpisnem besedilu pri posameznem študijskem programu (v primeru, da razpisana mesta še niso zapolnjena), odločijo za objavo dodatnih prijavnih rokov. Dodatni prijavni roki so že objavljeni pri nekaterih doktorskih programih v tem razpisu, morebitni dodatni prijavni roki za druge doktorske programe pa bodo naknadno objavljeni na spletnih straneh UL in članic izvajalk doktorskih študijskih programov.

e) Prijave za vpis v višji letnik

Študenti se lahko vključujejo v višje letnike doktorskih študijskih programov Univerze v Ljubljani po Merilih za prehode med študijskimi programi oz. pod pogoji za hitrejše napredovanje.

Kandidati, ki se nameravajo v doktorske študijske programe vpisati neposredno v višje letnike, se morajo prav tako obvezno prijaviti preko informacijskega sistema eVŠ in vpis v višji letnik ustrezno označiti.

Število razpisanih mest za vpis v 2. letnik je omejeno s številom vpisanih študentov v 1. letniku v študijskem letu 2020/2021, število razpisanih mest za vpis v 3. letnik, je omejeno s številom vpisanih študentov v 2. letniku v študijskem letu 2020/2021, število razpisanih mest za vpis v 4. letnik je omejeno s številom vpisanih študentov v 3. letniku v študijskem letu 2020/2021, razen če ni drugače določeno pri posameznem študijskem programu.

Kandidati, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, morajo izpolnjevati tudi pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa, na katerega se želijo vpisati. Letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše, določi članica v prijavno-sprejemnem postopku ne glede na izbrani letnik, ki ga je kandidat označil v prijavi za vpis. Tako se lahko v postopku presodi, da kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v 1. letnik in ne za navedeni višji letnik.

Informacije o pogojih in postopkih za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oz. pod pogoji za hitrejše napredovanje) kandidati dobijo v referatih za doktorski študij na posameznih članicah. Kontaktni naslovi so navedeni pri posameznem študijskem programu v razpisnem besedilu.

Več informacij o merilih za prehode med študijskimi programi je objavljeno na spletni strani: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=MERI48 .

f) Izbor kandidatov

V doktorske študijske programe se lahko prijavijo kandidati, ki imajo pridobljeno najmanj drugo stopnjo izobrazbe, ki jo določa Zakon o visokem šolstvu, oziroma enakovredno ali višjo, pridobljeno po prejšnjih predpisih v RS ali v tujini.

Kandidati morajo za vpis izpolnjevati tudi druge pogoje, ki so navedeni pri vsakem študijskem programu posebej.

Če se bo na razpis za vpis prijavilo več kandidatov, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, kot je število razpisanih mest, bodo kandidati izbrani v skladu z merili, ki so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa.

Kandidati bodo o rezultatih izbirnega postopka obveščeni pisno ali preko informacijskega sistema eVŠ. Šteje se, da je dokument kandidatu vročen drugi delovni dan po dnevu objave dokumenta v informacijskem sistemu eVŠ oziroma peti delovni dan v primeru odpreme po pošti v skladu s 108. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), objavljenim v Uradnem listu RS št. 152/20.

Kandidate posebej opozarjamo, da je treba morebitne predpisane dodatne obveznosti (v skladu s pogoji za vpis, ki so navedeni ob razpisanem doktorskem študijskem programu) opraviti pred vpisom v študijski program.

g) Vpisni roki

V skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu se vpis v doktorske študijske programe opravi do 30. septembra, iz upravičenih razlogov, o katerih odloči pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. oktobra.

Članice univerze bodo točne datume vpisov objavile na spletnih straneh oziroma bodo kandidate o njih neposredno obvestile.

h) Šolnine, ceniki študija

Šolnine in drugi stroški za vpis v doktorske študijske programe na Univerzi v Ljubljani so objavljeni v Ceniku storitev za študente.

i) Informativni dnevi

Informativne dneve za vpis na doktorski študij na Univerzi v Ljubljani organizirajo članice univerze, izvajalke doktorskih študijskih programov. Datumi informativnih dni bodo objavljeni na spletni strani Univerze v Ljubljani oz. na posameznih članicah, če še niso v besedilu razpisa za posamezen doktorski študijski program.

j) Informacije za tujce

Tujci (kandidati, ki niso državljani držav članic EU) oziroma Slovenci brez slovenskega državljanstva, se ob izpolnjevanju splošnih pogojev vpisujejo skladno z določili Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu in Pravilnika o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji.

Državljani držav članic Evropske unije in tujci držav nečlanic Evropske unije, ki imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji in so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti Republike Slovenije za davčne namene ter osebe s priznano mednarodno zaščito v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17), se prijavijo na vpisna mesta, razpisana skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije, ki so objavljena v razpisu za vpis ter na način in v rokih, kot je zapisano pri posameznem študijskem programu. Dokazilo o statusu osebe s priznano mednarodno zaščito in prosilcih za mednarodno zaščito članica, izvajalka doktorskega študijskega programa, pridobi od pristojnega organa (Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije) po uradni dolžnosti.

Doktorski študijski programi se izvajajo v slovenskem jeziku, v primeru tujih kandidatov tudi v angleškem. Zapisani pogoji za vpis v doktorske študijske programe z vidika znanja jezika pomenijo, da imajo kandidati z zaključenimi študijskimi programi, s katerimi izpolnjujejo pogoje za vpis v doktorski študijski program, primerljivo znanje slovenskega ali angleškega jezika vsaj na ravni B2. Od kandidatov se zato pričakuje znanje slovenskega in angleškega jezika na ravni, na podlagi katerega bodo lahko opravljali študijske obveznosti.

Informacije za tujce so v celoti dosegljive na spletni strani: https://www.uni-lj.si/study/.

[1] Priloga ni obvezna. Če visokošolski zavod potrebuje vpogled v osebni dokument za ugotavljanje istovetnosti in državljanstva posameznika/-ice, ga bo le-ta k temu pozval. Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) v 108. členu določa, da se ne glede na določbe predpisov, ki urejajo izvedbo prijavno-sprejemnih postopkov za vpis, v prijavno-sprejemnih postopkih za vpis za študijsko leto 2021/2022 na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji prijave za vpis in vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo po elektronski poti preko informacijskega sistema eVŠ, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti. Pristojni organ visokošolskega zavoda je dolžan pridobiti in preveriti dokazila, potrebna za prijavo za vpis in priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, kot je določeno s predpisi, ki urejajo dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev in dokumentacijo, ki mora biti priložena vlogi za priznavanje izobraževanja.