Skoči na vsebino

Doktorska šola

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2022/2023
Doktorski študijski program ELEKTROTEHNIKA - drugi prijavni rok: 9. - 18. september 2022

Doktorski študijski program ELEKTROTEHNIKA,
ki ga izvaja Univerze v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.

Več informacij na:
http://www.fe.uni-lj.si/izobrazevanje/3_stopnja/elektrotehnika/predstavitev/
[URL link="http://www.fe.uni-lj.si/en/education/3rd_cycle_doctoral_study_programme/electrical_engineering_(phd)/presentation/" TARGET="_blank"]http://www.fe.uni-lj.si/en/education/3rd_cycle_doctoral_study_programme/electrical_engineering_(phd)/presentation/
 [/URL](v angleščini)

Število vpisnih mest: 
- za vpis v 1. letnik-  50 - skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.
- za vpis po merilih za prehode v 2. letnik:
5 –
skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.
- za vpis po merilih za prehode v 3. letnik:
5 –
skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.
- za vpis po merilih za prehode v 4. letnik
: 5 – skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.

Trajanje študija: 4 leta

Vpisni pogoji:

V doktorski študijski program Elektrotehnika se lahko vpiše, kdor je končal:

  • študijski program druge stopnje;
  • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 KT;
  • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
  • študijski program za pridobitev magisterija znanosti, kandidatom se priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu 60 KT;
  • študijski program specializacije in je pred tem končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, kandidatom se priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu 60 KT;
  • študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal visokošolski strokovni program, sprejet pred 11. 6. 2004, če je opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 36 KT, ki jih kandidatom določi pristojna komisija Fakultete za elektrotehniko iz predmetov 1. letnika programa 2. stopnje Elektrotehnika: štiri obvezne strokovne predmete odvisno od smeri ter dva izbirna strokovna predmeta;
  • enakovreden program druge univerze. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Pri izbiri kandidatov se upošteva uspeh pri študiju druge stopnje na naslednji način:

  • Povprečna ocena druge stopnje brez ocene magistrskega dela z zagovorom, ali povprečna ocena univerzitetnega študija, sprejetega pred 11. 6. 2004, brez ocene diplomskega dela z zagovorom. Ocena x 7
  • Ocena magistrskega dela z zagovorom ali ocena diplomskega dela z zagovorom univerzitetnega študija, sprejetega pred 11. 6. 2004. Ocena x 3

V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim številom zbranih točk.

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija: izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Prvi prijavni rok bo odprt do vključno 19. avgusta 2022.
Informativni dan bo maja 2022. Vse informacije in navodila dobijo kandidati na spletni strani http://www.fe.uni-lj.si/ . Za dodatna vprašanja lahko pišejo na elektronski naslov