Skoči na vsebino

Doktorska šola

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2023/2024
Interdisciplinarni doktorski študijski program GRAJENO OKOLJE (drugi prijavni rok od 8. do 15. 9. 2023)

Interdisciplinarni doktorski študijski program GRAJENO OKOLJE,
ki ga izvajata članici Univerze v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana in Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva cesta 12, 1000 Ljubljana, in obsega naslednja znanstvena področja:

 • Geodezija
 • Geologija
 • Gradbeništvo
 • Načrtovanje in urejanje prostora

Več informacij na:

Število vpisnih mest: 30 - skupaj za državljane RS, državljane članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.

Trajanje študija: 4 leta

Vpisni pogoji:

Na doktorski študijski program Grajeno okolje se lahko vpišejo diplomanti:

 • Študijskih programov druge stopnje.
 • Študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, če so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami, ali drugih enovitih magistrskih študijskih programov, ki so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami.
 • Dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Tem kandidatom Študijski odbor doktorskega študija Grajeno okolje pred vpisom v doktorski študijski program tretje stopnje določi dodatne obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk.
 • Dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk.
 • Dosedanjih študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004.

Na doktorski študijski program Grajeno okolje se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa bo izbira kandidatov temeljila na podlagi:

 • povprečne ocene študija (15 %),
 • ocene diplomske ali magistrske naloge (5 %) in
 • uspeha pri izbirnem izpitu (80 %), ki je sestavljen iz pisnega izpita s področja naravoslovja in tehnike.

Kandidat lahko 40% ocene pisnega izpita nadomesti z oceno dosedanjega znanstvenega in strokovnega dela na področju študijskega programa.

Glavna merila za znanstveno delo predstavljajo objave, kot so:

 • znanstvena monografija
 • samostojni znanstveni sestavek v monografiji
 • izvirni znanstveni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI

Glavna merila za strokovno delo predstavljajo:

 • strokovna monografija ali recenzentstvo
 • samostojni strokovni sestavek v monografiji
 • objavljeni strokovni prispevki na konferencah
 • strokovni članki in/ali recenzentstvo teh člankov
 • uredništvo monografije ali revije
 • druge oblike dokumentirane strokovne dejavnosti

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija: izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Informativni dan bo na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani 8. 6. 2023.

Kandidati se morajo za vpis na študij prijaviti do vključno 25. 8. 2023 na spletnem portalu eVŠ. V primeru prostih mest bo razpisan drugi prijavni rok od 8. 9. 2023 do 15. 9. 2023.

Prijavi sledi vpis v doktorski študijski program, ki se opravi na povabilo visokošolskega zavoda najkasneje do 30. septembra 2023 v Referatu za doktorski študij Fakultete za gradbeništvo in geodezijo.