Skoči na vsebino

Doktorska šola

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2023/2024
Doktorski študijski program POMORSTVO IN PROMET

Doktorski študijski program POMORSTVO IN PROMET,
ki ga izvaja Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet, Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož, in obsega naslednji znanstveni področji:

 • Pomorstvo
 • Promet

Več informacij na: https://www.fpp.uni-lj.si/studij/3-stopnja/pomorstvo-in-promet/
E- naslov:

Število vpisnih mest:
- za vpis v 1. letnik:  5 - skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.
- za vpis po merilih za prehode v 2. letnik: 5 –
skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.
- za vpis po merilih za prehode v 3. letnik: 5 –
skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.
- za vpis po merilih za prehode v 4. letnik
: 5 – skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.

Trajanje študija:
4 leta

Vpisni pogoji:

Na doktorski študijski program Pomorstvo in promet se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

 • študijski program druge stopnje, ne glede na smer in področje študija;
 • enovit magistrski študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, če je ovrednoten s 300 ECTS, ali drugi enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • študijski program za pridobitev specializacije, ki so pred tem zaključili visokošolski strokovni program s področja pomorstvo-transport-promet-transportna logistika in naravoslovnih, tehničnih in družboslovnih usmeritev. Dodatne študijske obveznosti za posamezna področja v obsegu 30 do 60 ECTS kandidatom, pred vpisom v doktorski študijski program, določi Komisija za doktorski študij UL FPP;
 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti ali specializacije, ki so pred tem končali univerzitetni študijski program s področja pomorstvo-transport-promet-transportna logistika in naravoslovnih, tehničnih ekonomskih usmeritev. Kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 ECTS.

Na doktorski študijski program Pomorstvo in promet se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s predpisi, ki veljajo za Univerzo v Ljubljani.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Izbor kandidatov bo temeljil na uspehu pri študiju druge stopnje (povprečna ocena, ocena magistrskega dela), uspehu pri izbirnem izpitu, določenem s študijskim programom, in dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju.

Izbira kandidatov bo temeljila na:

 • povprečni oceni študija (15%),
 • oceni diplomske ali magistrske naloge (5%) in
 • uspehu pri izbirnem izpitu (80%), ki je sestavljen iz pisnega izpita s področja pomorstva in prometa.

Kandidat lahko 40% ocene pisnega izpita nadomesti z oceno dosedanjega znanstvenega in strokovnega dela na področju študijskega programa.

Glavna merila za znanstveno delo predstavljajo objave, kot so:

 • znanstvena monografija,
 • samostojni znanstveni prispevek v monografiji,
 • izvirni znanstveni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A HCI.

Glavna merila za strokovno delo predstavljajo:

 • strokovna monografija,
 • samostojni strokovni sestavek v monografiji,
 • objavljeni strokovni prispevek na konferencah,
 • strokovni članki,
 • uredništvo monografije ali revije,
 • druge oblike dokumentirane strokovne dejavnosti.

Kraj izvajanja: Portorož

Način študija: izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati se morajo na študij prijaviti na spletnem portalu eVŠ.


Informativni dan.

Informativni dan bo potekal kombinirano (v živo in online preko videokonference), in sicer 1. 6. 2023 ob 18.00 v predavalnici AMFI na sedežu fakultete v Portorožu. Vse informacije in navodila dobijo kandidati na spletni strani https://www.fpp.uni-lj.si/studij/3-stopnja/pomorstvo-in-promet/. Za dodatna vprašanja lahko pišejo na elektronski naslov .


Prijavni rok

Prvi prijavni rok bo odprt do vključno 6. 9. 2023.

Kandidati morajo izpolniti in oddati prijavo za vpis v doktorski program ter vsa k prijavi zahtevana dokazila elektronsko na spletnem portalu eVŠ najkasneje do vključno 6. 9. 2023.

Sprejeti kandidati bodo o nadaljnjih postopkih ter datumih vpisa prejeli obvestila predvidoma 12. 9. 2023 na elektronske naslove, navedene v prijavi, ali na spletnem portalu eVŠ, in bodo lahko vpis izvedli najkasneje do 18. 9. 2023.