Skoči na vsebino

Doktorska šola

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2023/2024
Interdisciplinarni doktorski študijski program STATISTIKA (drugi prijavni rok od 11. do 18. 9. 2023)

Interdisciplinarni doktorski študijski program STATISTIKA,
ki ga izvajajo članice Univerze v Ljubljani:

 • Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, Ljubljana
 • Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana
 • Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana
 • Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, Ljubljana
 • Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska ulica 19, Ljubljana
 • Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, Ljubljana
 • Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

Program obsega sedem modulov:

 • Biostatistika
 • Družboslovna statistika
 • Ekonomska in uradna statistika
 • Matematična statistika
 • Poslovna statistika
 • Psihološka statistika
 • Tehniška statistika

Več informacij na: https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/statistika/.
Univerzitetna služba za doktorski študij, Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana,

Število vpisnih mest: 20 – skupaj za državljane Republike Slovenije, državljane članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.

Trajanje študija: 4 leta

Vpisni pogoji:

Na interdisciplinarni doktorski študijski program Statistika se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

 • študijski program druge stopnje,
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004,
 • študijski program za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Tem kandidatom lahko Programski svet pred vpisom v študijski program tretje stopnje določi dodatne obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk,
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami (npr. študij medicine, dentalne medicine, veterinarske medicine, farmacije) ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami,
 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk.

Na doktorski študijski program Statistika se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru, da bo za program prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bo pri izbiri kandidatov in kandidatk za vpis v doktorski študijski program Statistika upoštevan uspeh na dosedanjem univerzitetnem študiju oz. na študiju druge stopnje, in sicer:

 • povprečna ocena na dosedanjem univerzitetnem oz. drugostopenjskem študiju brez diplomskega oz. magistrskega dela
 • ocena diplomskega oz. magistrskega dela.

V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk (seštevek povprečne ocene in ocene diplomskega oz. magistrskega dela).

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija: izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletnega portala eVŠ najkasneje do vključno 18. 8. 2023. Drugi prijavni rok je odprt od 11. 9. do 18. 9. 2023, 23:59 (CEST).

Vpis bo potekal elektronsko preko spletne strani Fakultete za matematiko in fiziko in bo zaključen najpozneje do 30. 9. 2023.  

Kandidati si morajo do vpisa poiskati tudi mentorja, ki mora izpolnjevati pogoje Univerze v Ljubljani za mentorstvo na doktorskem študiju, in najkasneje ob vpisu predložiti tudi njegovo pisno soglasje. Kandidati morajo najkasneje ob vpisu predložiti tudi idejno zasnovo doktorske disertacije.

Programski svet Statistika bo o prijavah na razpis predvidoma sklepal 1. 9. 2023. O sklepu bodo prijavljeni kandidati obveščeni po e-pošti ali preko informacijskega sistema po seji Programskega sveta.

Vse ostale informacije, povezane z vpisom, bodo objavljene na spletni strani študijskega programa Statistika https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/statistika/.