Skoči na vsebino

Doktorska šola

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2023/2024
Doktorski študijski program STROJNIŠTVO

Doktorski študijski program STROJNIŠTVO,
ki ga izvaja Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana.

Smeri študija:

 • Energetske, procesne in okoljske inženirske znanosti
 • Konstrukcijsko mehanske inženirske znanosti
 • Proizvodno inženirske znanosti, kibernetika in mehatronika

Več informacij na: tel. 01 4771 169, po e-pošti ali na spletni strani https://www.fs.uni-lj.si/studij/studij-3-stopnje/doktorski-studijski-program-strojnistvo/splosne-informacije/

Število vpisnih mest: 50 - skupaj za državljane RS, državljane članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Trajanje študija: 4 leta

Vpisni pogoji:

Na doktorski študijski program 3. stopnje Strojništvo se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

 • študijski program druge stopnje;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • študijski program za pridobitev specializacije naravoslovno-tehničnih usmeritev, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Za izravnavo vstopnega znanja kandidatom pred vpisom v doktorski študijski program Komisija za doktorski študij UL FS določi glede na nameravano področje doktorskega izobraževanja dodatne obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk po ECTS;
 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.

Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru, da bo prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bo izbor kandidatov temeljil na uspehu pri predhodnem študiju, preverjanju znanja pri izbirnem pisnem izpitu in morebitnih dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju, in sicer upoštevaje naslednje deleže:

 • povprečna ocena študija (15 %),
 • ocena diplomske ali magistrske naloge (5 %) in
 • uspeh pri izbirnem pisnem izpitu (80 %).

Kraj izvajanja: Študij se bo izvajal na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani.

Način študija: redni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti na spletnem portalu eVŠ najkasneje do vključno 1. septembra 2023. Vse zahtevane priloge in dokazila morajo kandidati do zaključka prijavnega roka oddati elektronsko na spletnem portalu eVŠ.

Sprejeti kandidati bodo o nadaljnjih postopkih ter datumih vpisa prejeli obvestila na elektronske naslove, navedene v prijavi. Vpis bo potekal elektronsko in bo zaključen najkasneje 30. septembra 2023.

Kandidate, ki želijo vstopiti na doktorski študij po specialističnem študiju, na katerega so se vpisali po končanem visokošolskem strokovnem programu, opozarjamo, da morajo dodatne obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk po ECTS opraviti pred vpisom v program.