Skoči na vsebino

Doktorska šola

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2023/2024
Doktorski študijski program TEKSTILSTVO, GRAFIKA IN TEKSTILNO OBLIKOVANJE

Doktorski študijski program TEKSTILSTVO, GRAFIKA IN TEKSTILNO OBLIKOVANJE,
ki ga izvaja Univerza v Ljubljani Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva cesta 12, 1000 Ljubljana in obsega naslednja znanstvena področja:

 • Grafične in interaktivne komunikacije
 • Tekstilno oblikovanje
 • Tekstilstvo

Več informacij na: https://www.ntf.uni-lj.si/toi/studij/3-stopnja/

Število vpisnih mest: 10 – skupaj za državljane RS in članic EU ter Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Trajanje študija: 4 leta

Vpisni pogoji:

V doktorski študijski program Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje se lahko vpiše kdor je končal:

 • študijski program 2. stopnje,
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS,
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004,
 • magisterij znanosti ali študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal program za pridobitev univerzitetne izobrazbe; tem kandidatom se na podlagi prošnje skladno z zakonom priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS,
 • študijski program za pridobitev specializacije, ki je pred tem končal visokošolski strokovni program; tem kandidatom se določijo dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS.

Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa bo izbor kandidatov temeljil na uspehu pri dodiplomskem študiju in dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju. Vrednotenje elementov za izbiro bo potekalo na naslednji način:

 • povprečna ocena izpitov na predhodnem študiju (ocena x 10 točk),
 • ocena diplomskega dela in zagovora (ocena x 3 točke),
 • raziskovalni članek, točkovan po merilih habilitacijske komisije UL - upošteva se proporcionalna delitev točk ((2 do 8 točk) x 2 točki),
 • Prešernova nagrada na UL - upošteva se proporcionalna delitev točk (10 točk)
 • Prešernova nagrada na fakulteti - upošteva se proporcionalna delitev točk, če je isto delo predloženo za diplomo, se upošteva le polovica predvidenih točk (6 točk).

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija: redni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti na spletnem portalu eVŠ najkasneje do vključno 1. septembra 2023

Drugi prijavni rok bo razpisan v primeru prostih razpisnih mest in bo potekal od 21. septembra do 22. septembra 2023.

Sprejeti kandidati bodo obvestila o postopkih ter datumih vpisa dobili na svoje elektronske naslove.