Skoči na vsebino

Doktorska šola

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2023/2024
Doktorski študijski program TEOLOGIJA (drugi prijavni rok od 14. do 18. 9. 2023)

Doktorski študijski program TEOLOGIJA,
ki ga izvaja Univerza v Ljubljani Teološka fakulteta, Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana, in obsega naslednji znanstveni področji:

  • Teologija
  • Zakonska in družinska terapija

Več informacij na: 01/434-58-36, https://www.teof.uni-lj.si/studij/doktorski-studij-3-stopnja  
E-naslov:

Število vpisnih mest: 20 – skupaj za državljane RS in članic EU ter Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Trajanje študija: 4 leta

Vpisni pogoji:

V študijski program se lahko vpiše, kdor je zaključil:

  • študijski program 2. stopnje;
  • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
  • študijski program za pridobitev specializacije, ki je pred tem končal visokošolski strokovni program. Navedeni kandidati morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti v obsegu 33 kreditnih točk po ECTS iz študijskega programa 2. stopnje Teologije oziroma obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk po ECTS iz študijskega programa 2. stopnje Zakonske in družinske študije. Študijske obveznosti za področje Teologije zajemajo naslednje predmete: Bogoslužni sodelavci, Laiki v Cerkvi, Zakramentalnost in poslanstvo krščanskega bivanja, Upanjska razsežnost bivanja, Modrostna literatura, Stara zaveza v Novi zavezi, »Vroče« teme iz zgodovine Cerkve, Antropologija z etiko, Moralna teologija z družbenim naukom Cerkve. Študijske obveznosti za področje Zakonske in družinske terapije pa zajemajo predmete: Mentalno zdravje in psihopatologija posameznika in družine, Osnove metod raziskovanja v zakonskih in družinskih študijah, Raziskovanje intervencij in pojavov na področju zakona in družine, Seminar o znanstvenem delu za diplomante, Družinski in zakonski sistem (modul);
  • študijski program za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Kandidatom se v doktorskem študijskem programu priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS;
  • študijski program, ki izobražuje za poklice, ki so urejene z direktivami EU, ali drugi enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.

Kandidati za vpis morajo ob prijavi na razpis predložiti pisno soglasje mentorja.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

  • povprečno oceno zaključenega študija (45 %),
  • oceno diplomske ali magistrske naloge (5 %),
  • uspeh pri izbirnem izpitu (50 %).

Kandidat lahko do 50% ocene pri izbirnem izpitu nadomesti z oceno dosedanjega znanstvenega in strokovnega dela na področju študijskega programa.

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija: redni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti na spletnem portalu eVŠ najkasneje do vključno 25. avgusta 2023.
V primeru prostih vpisnih mest se razpiše 2. rok za prijavo na razpis, in sicer od 14. 9. 2023 do 18. 9. 2023.         
Vpis bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2023.