Skoči na vsebino

Doktorska šola

Razpis za vpis v doktorske študijske programe
SKUPNI DEL RAZPISA ZA VPIS V DOKTORSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME UNIVERZE V LJUBLJANI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024

a) Prijava za vpis

Kandidati (izrazi kandidat, mentor, državljan, Slovenec in tujec se uporabljajo nevtralno za žensko in moško obliko) za vpis v razpisane doktorske študijske programe oddajo prijavo za vpis z elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ bodisi s sredstvom elektronske identifikacije najmanj srednje ravni zanesljivosti (s kvalificiranim digitalnim potrdilom, smsPASS-om, e-osebno izkaznico), bodisi z AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS1, ki deluje v okviru Državnega centra za storitve zaupanja.

Podrobnejša navodila za izpolnjevanje prijave za vpis so objavljena na spletni strani https://portal.evs.gov.si/prijava/ in https://portal.evs.gov.si/navodila-za-ii.-in-iii.-stopnjo.

Na razpis se lahko prijavijo vsi kandidati, ki želijo študirati na doktorskih študijskih programih Univerze v Ljubljani, ne glede na to, ali so v času oddaje prijave že zaključili predhodni študij ali ne. Zaključen predhodni študij ni pogoj za oddajo prijave, je pa pogoj za vpis v študijski program. Kandidatom svetujemo, da prijavo za vpis oddajo v posameznem prijavnem roku, če pričakujejo, da bodo predhodni študij zaključili pred zaključkom vpisa.

Do roka, zapisanega pri vsakem študijskem programu posebej, morajo oddati elektronsko prijavo na spletnem portalu eVŠ tudi kandidati, ki se želijo v doktorske študijske programe vpisati v višje letnike po merilih za prehode, in kandidati, ki niso zaključili študija v prejšnjih podiplomskih oz. doktorskih študijskih programih.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila elektronsko podpisana in/ali oddana do zaključka prijavnega roka na spletnem portalu eVŠ. 

Po uspešno oddani prijavi kandidat na elektronski naslov, ki ga je navedel v prijavi za vpis, prejme potrdilo o uspešno oddani prijavi. Če kandidat potrdila ne prejme, prijava ni bila uspešno oddana. Prosimo, da kandidati spremljajo tudi mapo vsiljena e-pošta.

Z oddajo prijavnega obrazca kandidat jamči za resničnost podatkov, navedenih v prijavi za vpis. 

 

[1] Storitev SI-PASS je enotna točka za preverjanje identitete različnih uporabnikov ter elektronsko podpisovanje vlog in drugih dokumentov. SI-PASS se praviloma uporablja v okviru opravljanja posameznih elektronskih storitev.

b) Oddaja prilog k prijavi na razpis za vpis

Kandidati vsa k prijavi zahtevana dokazila naložijo na spletnem portalu eVŠ. Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku veljajo skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih listin in drugih zahtevanih dokumentov in prilog. Vsa dokazila o zaključku študija in druga zahtevana dokazila in priloge kandidati oddajo hkrati s prijavo za vpis ali naknadno v skladu z navodili in roki iz tega razpisa oziroma v skladu z obvestili, ki jih kandidati prejmejo z naslova članice UL.


Kandidati naj bodo pozorni, kdaj je zadnji dan za elektronsko oddajo prilog k prijavi za vpis, saj po tem datumu oddaja prilog ni več mogoča. Kandidati prilog ne pošiljajo po navadni pošti, vsa k prijavi zahtevana dokazila se priložijo elektronsko preko portala eVŠ. Podrobnejša navodila za oddajo prilog so objavljena na spletnem portalu eVŠ: https://portal.evs.gov.si/navodila-za-ii.-in-iii.-stopnjo.
 

Vsak kandidat lahko pri eni prilogi odda največ tri priponke, velikost posamezne priponke pa je največ 5 MB. Kandidati so dolžni spremljati e-poštni naslov, ki so ga navedli v prijavi za vpis, ter spletni portal eVŠ, saj komunikacija in morebitno pozivanje za dopolnitev prijave za vpis poteka na ta način. Kandidati morajo sami zagotoviti veljavnost v prijavi navedenega e-poštnega naslova.


Kandidati z nepopolno prijavo oziroma vlogo za priznavanje izobraževanja bodo o zahtevi in roku za dopolnitev prijave oziroma vloge obveščeni elektronsko preko portala eVŠ ali na elektronski naslov, ki so ga navedli v prijavi na spletnem portalu eVŠ. Vloge, ki ne bodo dopolnjene do roka v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo zavržene.


V primeru uveljavitve predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu pozivi in drugi dokumenti, ki se vročajo, kandidatom ne bodo odpremljeni po pošti2, temveč jim bodo vročeni izključno v elektronski obliki prek spletnega portala eVŠ. V tem primeru se bo štelo, da je sklep kandidatu vročen drugi delovni dan po dnevu objave sklepa na portalu eVŠ.

V primeru odpreme po navadni pošti2 se šteje, da je dokument kandidatu vročen peti delovni dan od odpreme.


Podrobnejše informacije o dokazilih, potrebnih za prijavo na razpis za vpis in priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, kandidati dobijo ob prijavi na spletnem portalu eVŠ in na kontaktnih naslovih, navedenih pri posameznih doktorskih študijskih programih.

 


[2] Pošta dostavlja v skladu s svojimi pravili, za katera univerza oziroma ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, ne odgovarjajo.

Kontakti in naslovi za podporo kandidatom pri izpolnjevanju prijave za vpis:

Na prvem nivoju podpora kandidatom poteka preko EKC (Enotni kontaktni center državne uprave):
- Rešujejo tehnična vprašanja vezana na vstop v sistem SI-PASS
- Kontaktni podatki: 080 2002, e-mail: – uradne ure: vsak delovni dan od 8.00 do 22.00

Drugi nivo podpore kandidatom poteka preko ŠOS (Študentska organizacija Slovenije):
- Rešujejo vsebinska vprašanja, nudijo pomoč tudi tujcem pri prilogah itd.
- Kontaktni podatki: 064 179 197, e-mail:

Tretji nivo podpore kandidatom poteka na MVZI (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije):
Kar se ne razreši na predhodnih nivojih, preide v reševanje na MVZI
-Kontaktni podatki: 01/ 478 46 59, e-mail:

Za vsebinska vprašanja v zvezi z razpisom za vpis se kandidati lahko obrnejo na pristojne referate oz. na kontaktne naslove, ki so skupaj z roki za prijavo objavljeni v drugem delu razpisa pri vsakem razpisanem doktorskem študijskem programu posebej.

 

c) Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju

Kandidate, ki izpolnjevanje vpisnih pogojev izkazujejo s tujimi listinami o izobraževanju, obveščamo, da je njihovo dokazilo o zaključeni izobrazbi predmet priznavanja po Zakonu o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11, 97/11 – popr. in 109/12, v nadaljevanju ZVPI).

Elektronska prijava na razpis za vpis, ki jo kandidati s tujimi listinami o izobraževanju (s katerimi dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev), skupaj z zahtevanimi dokazili oddajo na spletnem portalu eVŠ, je tudi Vloga za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na Univerzi v Ljubljani.

Seznam zahtevanih dokazil se lahko razlikuje glede na državo izvora listine o izobraževanju, zato priporočamo, da se kandidati o podrobnejšem seznamu dokumentov oziroma informacijah v zvezi s postopkom predhodno pozanimajo pri pooblaščenih osebah na članicah univerze oziroma na kontaktnih naslovih, navedenih pri posameznih doktorskih študijskih programih. Informacije o postopkih priznavanja izobraževanja so dosegljive tudi na spletnih straneh: https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/kandidati-s-tujimi-listinami-visokosolski-dr.

Kandidati lahko k prijavi priložijo e-kopijo ali fotografijo osebnega dokumenta3 na podlagi pisne privolitve, in sicer:

‒ državljani države članice EU: osebno izkaznico ali potni list (stran z osebnimi podatki kandidata, kjer naj bo razvidno ime, priimek, datum in kraj rojstva ter državljanstvo),

‒ tuji državljani iz države nečlanice EU: potni list (stran z osebnimi podatki kandidata, kjer naj bo razvidno ime, priimek, datum in kraj rojstva ter državljanstvo).

V postopkih bodo obravnavane in upoštevane zgolj prijave/vloge za priznavanje tujega izobraževanja, ki bodo na spletnem portalu eVŠ oddane do zaključka prijavnega roka oziroma v skladu z navodili in roki iz tega razpisa. Kandidati, ki bodo oddali nepopolno prijavo za vpis oziroma vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, bodo individualno dodatno obveščeni o zahtevi in roku za dopolnitev vloge pisno ali elektronsko preko portala eVŠ.

Zahtevana dokazila kandidati predložijo na portalu eVŠ najkasneje do roka za dopolnitev. Kasnejše dopolnitve in spremembe niso možne. Šteje se, da so dokumenti oddani pravočasno tudi, če so oddani priporočeno na pošti najkasneje na dan, ko se izteče rok za dopolnitev.
 

[3] Priloga ni obvezna. Če visokošolski zavod potrebuje vpogled v osebni dokument za ugotavljanje istovetnosti in državljanstva posameznika, ga bo le-ta k temu pozval. Pristojni organ visokošolskega zavoda je dolžan pridobiti in preveriti dokazila, potrebna za prijavo za vpis in priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, kot je določeno s predpisi, ki urejajo dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev in dokumentacijo, ki mora biti priložena vlogi za priznavanje izobraževanja.

Opozorilo: 

Rok za izdajo sklepa o priznanju v skladu z ZVPI je najpozneje dva meseca od prejema popolne vloge.

Kandidati morajo upoštevati roke, določene za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku. Vloge, ki ne bodo dopolnjene do roka v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo zavržene in prijave ne bodo vključene v izbirni postopek.

Postopek mora biti zaključen pred vpisom v doktorski študijski program, zato morajo kandidati vso dokumentacijo oddati pravočasno.


d) Prijavni roki

Prijavni roki se od študijskega programa do študijskega programa razlikujejo in so določeni v razpisnem besedilu pri vsakem doktorskem študijskem programu posebej. Podrobnejša pojasnila o vpisnih pogojih (ustreznosti predhodne izobrazbe ter drugih pogojih) in druge dodatne informacije dobijo kandidati na članicah Univerze v Ljubljani oziroma na kontaktnem naslovu, navedenem pri posameznem študijskem programu v razpisnem besedilu.

 

e) Dodatni prijavni roki

Članice univerze, izvajalke oz. koordinatorice doktorskih študijskih programov, se lahko v postopku prijav oz. po poteku prijavnega roka, določenega v razpisnem besedilu pri posameznem študijskem programu (v primeru, da razpisana mesta še niso zapolnjena), odločijo za objavo dodatnih prijavnih rokov. Dodatni prijavni roki so že objavljeni pri nekaterih doktorskih programih v tem razpisu, morebitni dodatni prijavni roki za druge doktorske programe pa bodo naknadno objavljeni na spletnih straneh UL in članic izvajalk doktorskih študijskih programov.

 

f) Prijave za vpis v višji letnik

Študenti se lahko vključujejo v višje letnike doktorskih študijskih programov Univerze v Ljubljani po Merilih za prehode med študijskimi programi oz. pod pogoji za hitrejše napredovanje.

Kandidati, ki se nameravajo v doktorske študijske programe vpisati neposredno v višje letnike, se morajo prav tako obvezno prijaviti na spletnem portalu eVŠ in vpis v višji letnik ustrezno označiti.

Število razpisanih mest za vpis v 2. letnik je omejeno s številom vpisanih študentov v 1. letniku v študijskem letu 2022/2023, število razpisanih mest za vpis v 3. letnik, je omejeno s številom vpisanih študentov v 2. letniku v študijskem letu 2022/2023, število razpisanih mest za vpis v
4. letnik je omejeno s številom vpisanih študentov v 3. letniku v študijskem letu 2022/2023, razen če ni drugače določeno pri posameznem študijskem programu. Število prostih vpisnih mest po merilih za prehode je navedeno v preglednici, ki je priloga razpisa. Če za vpis po merilih za prehode ni posebej navedenih razpisanih mest, se o možnostih posvetujte na članici UL, ki izvaja konkreten študijski program.

Kandidati, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, morajo izpolnjevati tudi pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa, na katerega se želijo vpisati. Letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše, določi članica v prijavno-sprejemnem postopku ne glede na izbrani letnik, ki ga je kandidat označil v prijavi za vpis. Tako se lahko v postopku presodi, da kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v 1. letnik in ne za navedeni višji letnik.

Informacije o pogojih in postopkih za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oz. pod pogoji za hitrejše napredovanje) kandidati dobijo v referatih za doktorski študij na posameznih članicah. Kontaktni naslovi so navedeni pri posameznem študijskem programu v razpisnem besedilu.

Več informacij o merilih za prehode med študijskimi programi je objavljenih na spletni strani: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=MERI48 .

 

g) Izbor kandidatov

V doktorske študijske programe se lahko prijavijo kandidati, ki imajo pridobljeno najmanj drugo stopnjo izobrazbe, ki jo določa Zakon o visokem šolstvu, oziroma enakovredno ali višjo, pridobljeno po prejšnjih predpisih v RS ali v tujini.

Kandidati morajo za vpis izpolnjevati tudi druge pogoje, ki so navedeni pri vsakem študijskem programu posebej.

Če se bo na razpis za vpis prijavilo več kandidatov, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, kot je število razpisanih mest, bodo kandidati izbrani v skladu z merili, ki so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa.

Kandidati bodo o rezultatih izbirnega postopka obveščeni pisno ali na spletnem portalu eVŠ (kandidat do sklepa o rezultatu izbirnega postopka dostopa na povezavi https://portal.evs.gov.si/prijava/ s svojim uporabniškim računom). Šteje se, da je dokument kandidatu vročen drugi delovni dan po dnevu objave dokumenta na spletnem portalu eVŠ oziroma peti delovni dan v primeru odpreme po pošti.

V primeru uveljavitve predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu sklepi o rezultatih izbirnega postopka in drugi dokumenti, ki se vročajo, kandidatom ne bodo odpremljeni po pošti, temveč jim bodo vročeni izključno v elektronski obliki prek spletnega portala eVŠ. V tem primeru se bo štelo, da je sklep kandidatu/-ki vročen drugi delovni dan po dnevu objave sklepa na portalu eVŠ.

 

Kandidate posebej opozarjamo, da je treba morebitne predpisane dodatne obveznosti (v skladu s pogoji za vpis, ki so navedeni ob razpisanem doktorskem študijskem programu) opraviti pred vpisom v študijski program.


h) Vpisni roki

V skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu se vpis v doktorske študijske programe opravi do 30. septembra, iz upravičenih razlogov, o katerih odloči pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. oktobra.

Članice univerze bodo točne datume vpisov objavile na spletnih straneh oziroma bodo kandidate o njih neposredno obvestile.
 

i) Šolnine, ceniki študija

Šolnine in drugi stroški za vpis v doktorske študijske programe na Univerzi v Ljubljani so objavljeni v Ceniku storitev za študente.
 

j) Informativni dnevi

Informativne dneve za vpis na doktorski študij na Univerzi v Ljubljani organizirajo članice univerze, izvajalke doktorskih študijskih programov. Datumi informativnih dni bodo objavljeni na spletni strani Univerze v Ljubljani https://www.uni-lj.si/doktorska_sola/informativni-dnevi oz. na posameznih članicah, če še niso v besedilu razpisa za posamezen doktorski študijski program.
 

k) Informacije za tujce

Tujci (kandidati, ki niso državljani držav članic EU) oziroma Slovenci brez slovenskega državljanstva, se ob izpolnjevanju splošnih pogojev vpisujejo skladno z določili Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu in Pravilnika o šolninah in bivanju v javnih študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji.

Državljani držav članic Evropske unije in tujci držav nečlanic Evropske unije, ki imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji in so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti Republike Slovenije za davčne namene ter osebe s priznano mednarodno zaščito v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 in 54/21), se prijavijo na vpisna mesta, razpisana skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije, ki so objavljena v razpisu za vpis ter na način in v rokih, kot je zapisano pri posameznem študijskem programu. Dokazilo o statusu osebe s priznano mednarodno zaščito in prosilcih za mednarodno zaščito ter začasno zaščito za razseljene osebe članica, izvajalka doktorskega študijskega programa, pridobi od pristojnega organa (Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije) po uradni dolžnosti.

Doktorski študijski programi se izvajajo v slovenskem jeziku, v primeru tujih študentov tudi v angleškem. Zapisani pogoji za vpis v doktorske študijske programe z vidika znanja jezika pomenijo, da imajo kandidati z zaključenimi študijskimi programi, s katerimi izpolnjujejo pogoje za vpis v doktorski študijski program, primerljivo znanje slovenskega ali angleškega jezika vsaj na ravni B2. Od doktorskih študentov se pričakuje znanje slovenskega in angleškega jezika na ravni, na podlagi katerega bodo lahko opravljali študijske obveznosti.

Informacije za tujce so v celoti dosegljive na spletni strani: https://www.uni-lj.si/study/.


l) Status kandidata s posebnimi potrebami oziroma status kandidata s posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku

Kandidati, ki želijo zaprositi za posebni status v prijavno-sprejemnem postopku za vpis v študijskem letu 2023/2024, lahko na portalu eVŠ skupaj s prijavo na razpis za vpis oddajo tudi vlogo za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami in/ali statusa kandidata s posebnim statusom, skladno s Pravilnikom o študentih s posebnimi potrebami in posebnim statusom na Univerzi v Ljubljani, objavljenim na spletni strani UL.


Prijavi za vpis morajo priložiti:

-       izpolnjeno Vlogo za dodelitev statusa in

-       ustrezna dokazila, kot jih določajo Pravila za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami in statusa kandidata s posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku za vpis v magistrske in doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani.

 

Status kandidata s posebnim statusom oziroma s posebnimi potrebami se lahko dodeli kandidatu, pri katerem je razlog za dodelitev statusa obstajal v času študija druge stopnje oziroma enovitega magistrskega študijskega programa.

O dodelitvi statusa odloči pristojni organ članice, v primeru interdisciplinarnih programov lahko tudi drug pristojni organ, ki ga senat članice pooblasti za sprejemanje odločitev v tem postopku. Sprejeta odločitev velja samo za prijavno-sprejemni postopek po tem razpisu.

Kandidati naj se z informacijami seznanijo pred izpolnjevanjem prijave. Več informacij o dodelitvi statusa kandidata s posebnimi potrebami in posebnim statusom je objavljenih na spletni strani UL